Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ordlista


A-region
Administrativa regioner som består av en eller flera samarbetande kommuner. Begreppet har utarbetats av Arbetsmarknadsstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Antalet A-regioner är för närvarande 70 stycken.

Ad Views
Antalet gånger en banner laddas ner (exponering, kontakt).

Animerad GIF
En rörlig bild som byggs upp genom att flera olika bilder visas i snabb följd, som när man gör tecknad film. Animerade giffar används för att skapa effekter på webbsidor. Se även GIF.

Banner
Annonsplats på Internet, finns i flera olika format.

Betalningsgrad
I redovisningen av Dagstidnings upplaga anges även "Betalningsgrad", dvs. relationen mellan den fastställda upplagan till verkliga priser och upplagan till ordinarie priser. Enkelt uttryckt anger betalningsgraden hur stor andel av tidningen TS upplaga som är betald till ordinarie pris.

Browser
Program som används för att visa Internetsidor på en dator. Kallas även för webbläsare.

Cookie
Cookie är en benämningen på en liten märkning som lagras i besökarens dator vid besök på en hemsida. Märkningen används för att känna igen besökaren under besöket eller vid återkomst till sidan.

CPM
Prismått som ibland används för köp av annonser på Internet. Måttet anger kostnad för 1 000 exponeringar av en annonsbanner.

Dagstidning
Med dagstidning förstås publikation som utkommer med minst en utgåva per vecka, vars innehåll karaktäriseras av aktualitet, allsidighet och allmängiltighet och vars primära uppgift är allmän eller riktad nyhetsförmedling och debatt. Tidning skall ha giltigt utgivningsbevis, en offentliggjord utgivningsplan, ha minst 25 procent redaktionellt innehåll samt även i övrigt uppfylla Postens "Villkor för posttidningar".

Demografiska data
Kön, ålder, inkomst, utbildning, boendeform osv.

Dubbeltäckning
Visar hur stor andel (i procent) av olika tidningars genomsnittliga läsekrets, som också läser ett genomsnittligt nummer av en annan tidning.

Exponeringar
Visningar av sida eller annonsbanner. Kallas även impressions eller sidvisningar. Många annonsplatser på Internet sälj per visning.

Frekvens
Anger genomsnittliga antalet exponeringar av en annons för en och samma person.

Frekvensstyrning
Teknisk styrning av annons på Internet så att en och samma person (webbläsare) endast ser annonsen ett bestämt antal gånger. Frekvens 2 innebär att annonsen max visas två gånger för en och samma besökare.

Geografisk spridning
För dagspress och vissa tidskrifter fördelas upplagan på A-regioner, kommuner och församlingar och visar hur stor hushållstäckning det vill säga andelen av hushåll som nås av tidningen. Presentation av uppgifterna sker i TS-boken och Dagspressens Detaljspridning. Insamling av underlag sker vid minst två tillfällen under året för de flesta tidningarna.

GIF
Bildformat som använder högst 256 färger för att göra bildfilen så liten som möjligt. Formatet är mycket vanligt på Internet, men genom att det använder relativt få färger lämpar det sig bäst för enkla bilder. GIF använder s.k. förlustfri komprimering, vilket gör att bilden kommer att se likadan ut på skärmen som då den skapades.

Gratistidning
Tidning som distribueras gratis och som finansieras uteslutande av annonsintäkter, t ex Metro.

HTML
Ett standardspråk som används för att bygga upp webbsidor. Kan även användas för att bygga upp interaktiva annonser på Internet.

Hushållstäckning
Se TS Hushållstäckning.

IP
Förkortning för "intervjuperson".

JPEG/JPG
Bildformat som använder miljoner färger för att bilderna skall bli så lika originalet som möjligt. JPG komprimerar bildfilerna med s k förstörande teknik, som gör att filerna blir mindre på bekostnad av kvalitén. Formatet är vanligt på Internet.

Javascript
Programspråk som används för att bygga upp funktioner på webbsidor. Javascript kan även användas i interaktiva bannerannonser.

”Kalle-bakom”
Internetannons som öppnas bakom den besökta hemsidan.

Lösnummer
Med lösnummer menas:
• exemplar sålda till allmänheten direkt eller genom återförsäljare till minst 50 procent av det på tidningen angivna lösnummerpriset och för vilka exemplar tidningen erhållit verklig försäljningsinkomst eller verkligt tillgodohavande
•abonnerade exemplar med för kort abonnemangstid

Målgrupp
Den grupp av individer till vilken ett budskap är riktat. Målgruppen kan definieras utifrån olika typer av demografiska och psykologiska variabler.

OTS (opportunity to see)
Syftar till att visa antalet/andelen som har möjlighet att se mediet där reklamen är införd.

Pixlar
Storleksmått som bl a används för att ange storlekar på annomsplatser på Internet. Pixlar är samma sak som bildpunkter.

Pop-up
Internetannons som öppnas framför den besökta hemsidan.

RS Distribution
Redovisningsstandard för gratisdistribuerade medier; tidningar, tidskrifter, annonsblad och kataloger.

RS-medium
Utmärkande för RS-kontrollerade medier är att de i huvudsak är gratisdistribuerade och inte ansluter sig till Postens allmänna bestämmelser om postdistribution. Avvikelserna kan vara t ex kravet på högst 75 procent annonsvolym och lägst en utgivningsfrekvens om fyra gånger per år.

Räckvidd
Anger hur många i en given målgrupp man har möjlighet att nå med ett genomsnittligt nummer av en tidning.

Streaming media
Beskrivning av mediematerial på Internet som uppdateras löpande, t ex filmsekvenser, där informationen laddas upp under tiden man tittar.

Sökmotor/söktjänst
Webbplats som används för att söka efter information på Internet, t ex Alta Vista och Googles.

Tidskrift
Med tidskrift förstås dels populärtidskrift vars innehåll karaktäriseras av underhållning och förströelse med inriktning på ett flertal ämnen dels facktidskrift vars innehåll dels behandlar ett bestämt avgränsat yrkes-, bransch- eller ämnesområde eller vänder sig till en på motsvarande sätt bestämd och definierbar intressegrupp/mottagargrupp, dels tidskrift som utges av förening eller annan organisation och vars innehåll till övervägande del behandlar ämnen inom organisationens eller föreningens intresseområde (medlemstidskrift).

Tidskriften skall ha en offentliggjord utgivningsplan, innehålla minst 25 procent redaktionellt innehåll samt även i övrigt uppfylla postverkets krav för postdistribution av tidskrifter. Dessutom finns ett grundkrav på regelbundenhet i distributionen till mottagarna vilka ska finnas registrerade.

TIF/TIFF
Ett bildformat som ger bilder av hög kvalitet. Det används inte på webbsidor.

TS Hushållstäckning
TS-upplaga relaterad till antal hushåll per A-region, kommun och församling.

TS spridning
Upplagans geografiska fördelning i Sverige

TS-upplaga
Ett standardiserat mått för upplageredovisning av dagstidningar och tidskrifter i Sverige.

Unika webbläsare
Trafikmått på Internet, anger antalet unika webbläsare som under en tidsperiod besöker en sida eller annonsplats. Varje personlig webbläsare räknas bara en gång under tidsperioden.