Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Störningar kan aldrig helt elimineras

Annons

Hörselskadades Förening i Falun tog i en insändare den 4 september, upp risken för hörselskador under Falun Folkmusik Festival och efterfrågade vår uppfattning om de eventuella problemen.

Festivalbolagets styrelse antog 1999 en särskild miljöpolicy för bolaget i vilken bland annat skrevs in:

Ett särskilt miljö- och hälsoproblem vid evenemang är risken för störningar och hörselskador som följd av höga ljudvolymer. Samtliga arbetsstationer för ljudtekniker utrustas därför med decibelmätare.

Vår policy är att maximal ljudvolym ska ekvivalent ligga i intervallet 90-95 dB och maximalt i intervallet 100-105 dB, vilket kan jämföras med Socialstyrelsen allmänna råd avseende höga ljudvolymer (SOSFS 1996:7) vilket anger som ekvivalent riktvärde 100 dB samt maximalt 115 dB.

För att säkerställa genomförandet av bolagets miljöpolicy i detta avseende så informeras

artister och medverkande i god tid innan festivalen om rådande restriktioner. Festivalens egna tekniker mäter också ljudvolymer under varje konsert och har befogenhet att ingripa om respektive artists egna tekniker överstiger fastsatta volymgränser.

Av de senaste årens ljudmätningar drar vi för vår del slutsatsen att de begränsningar av ljudvolymer vi föreskriver gästande ljudtekniker, och vilka kontinuerligt övervakas av våra egna tekniker, generellt ger eftersträvad effekt. Stora scenen, som naturligtvis är den största ljudkällan, uppmätte föregående år genomsnittliga ljudnivåer mellan 90-94 dB(A). Noteras bör att ett antal konserter underskred det

genomsnittliga nedre värdet och genomsnittligt låg mellan 82-86 dB(A) samt att ett fåtal mätresultat låg över det högre genom-snittsvärdet, då i regel på mellan 96-98 dB(A).

Vid ett enstaka tillfälle uppmättes årets högsta resultat 102 dB(A) vid avslutandet av ordinarie konsert program med gruppen Runrig på fredagskvällen.

Våra ljudmätningar genomförs vid mix-plats, det vill säga utljudsteknikernas huvudsakliga arbetsplats. Ljudvärden direkt framför ljudanläggning torde därmed ha marginellt högre värden.

Enär ljudanläggning är upphissad i scentak, och därmed ett antal meter över publikens huvuden, samt att det omedelbara området framför scenen är avgränsat med staket torde dock platsen för ljudmätningarnas

genomförande ge ett relevant värde vad beträffar generell ljudnivå för åhörare.

Vi har även på andra sätt reducerat risker för hörselskador, bland annat omplacering av Stora scenen, ny scenkonstruktion med högre höjd och nya möjligheter för riktning av utljudshögtalare med mera.

Vi samarbetar också med andra festivaler för att hålla oss uppdaterade om både metoder och ny teknik, exempelvis system med distribuerat ljud, som ytterliggare skulle kunna reducera riskerna.

Min bedömning är dock att med de riskreduceringar som redan genomförts är ljudstörningar för kringboende både ett mer akut och större problem.

Områdets belägenhet i stadscentrum innebär att sådana störningar inte helt kan elimineras. De är också svåra att helt kontrollera genom att olika byggnader medför att ljud studsar i väg genom såväl närområde som på längre distans, framför allt i det lägre registerområdet, som i motsats till ljud ur det högre registret är mycket svåra att styra och har en tendens att vandra i 360 grader från ljudkällan.

För dagen, med befintlig teknik och bibehållen ljudupplevelse för publik, finns inga givna lösningar. Detta är dock inte ett för oss godtagbart skäl att ej fortsatt

söka efter ytterligare störningssänkande åtgärder.

Allmänt föreligger alltid en konflikt mellan arrangemang i stadskärnor och ett legitimt krav på en störningsfri miljö för boende i samma område.

Begreppen "en levande stadsbild" och "en god boendemiljö" harmoniserar inte problemfritt med varandra.

Vår synpunkt är att vi har ett ansvar för att vidta alla åtgärder som står till buds för att de arrangemang vi genomför i centrala Falun i så liten utsträckning som möjligt ska ha negativa

effekter på den kringliggande

boendemiljön. Ändock måste konstateras att störningar troligtvis aldrig helt kan elimineras.

Vi har för vår del med glädje de senaste två åren upplåtit kostnadsfri plats för Hörselskadades Förening i Falun att på festivalområdet såväl informera om risken för hörselskador vid konserter som distribuera hörselskydd.

Vi ser det angeläget att publiken är medveten om de risker för hörselskador som, trots alla försök att reducera dem, kan förekomma vid mer omfattande konsertarrangemang. Skaderisker föreligger ju också vid långvarig exponering för relativt sett ganska låga volymnivåer.

Er insats har därför varit av mycket stor betydelse för publikens riskmedvetenhet i detta avseende samtidigt som de hörselproppar som genom er försorg tillhandahållits inneburit ytterliggare riskreducering.

Med förhoppning om fortsatt gott samarbete.

HANS HJORTH

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons