Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Och så här tycker 20 av Dalarnas organisationer

Annons

"Vi har slut på pengar"

p Dalarnas Kammarorkester (DK) konstaterar att Dalasinfoniettan, som får allt mer stöd av det offentliga i Dalarna, inte kan "konkurrera eller ens jämföras med nivån på de stora symfoniorkestrarna i landet". DK begär därför ökat stöd till ideella initiativ för en bättre bredd. DK:s verksamhet ligger helt och hållet nere, lamslagen av total kassabrist. Några av länets bästa stråkmusiker kan inte spela tillsammans. Förslag på samarbete med Dala-sinfoniettan har mötts av totalt ointresse "kanske på grund av risken för konkurrens?". DK:s ordförande Jesper Lagergren föreslår en mindre Dalasinfoniettan som byggs ut vid vissa tillfällen. Därmed skulle ett utrymme skapas för ett årligt anslag på blygsamma 30 000 kronor till DK.

"Okej med större utgifter"

p Centerpartiet i Dalarna är skeptiskt till skrivningarna om IT:s roll för att öka kulturtillgängligheten i hela Dalarna. C är övertygat "om att människor måste mötas för gemensamma kulturupplevelser även år 2010." C anar att landstinget kommer att sänka ambitionen vad gäller länsinstitutionernas uppdrag att verka i hela Dalarna. C är också skeptiskt till skrivningarna under avsnittet om mångkultur och vill att visionen ska "bejaka den starka kulturella identiteten hos länets invånare", skriver Bertil Daniels. Visionens formuleringar "ignorerar kulturarvet" bland annat genom att inte nämna Dalarnas Hemslöjdsförbund. C accepterar inte att landstinget i huvudsak koncentrerar sig på professionell kulturverksamhet. C anser att visionen i detalj ska förklara varför kultur stärker hälsan. C förklarar sig berett att stödja ökade offentliga kulturutgifter, men vill att visionen tydligare ska öppna för samarbete med ideella och privata aktörer.

"Dalhalla är jätteviktigt"

p Region Dalarna (RD) konstaterar att den inte har driftsansvar för kulturinstitutionerna, men att visionen ändå i hög utsträckning behandlar RD:s huvuduppgift - att främja den regionala utvecklingen. Kulturen är central för Dalarna "beträffande såväl attityder som entreprenörskap" och för att "utveckla länets kreativa potential". Kultur kommer därför att diskuteras grundligt i den kommande regionala utvecklingsplanen för RD. I remissen betonas näringspolitiska, arbetsmarknadsmässiga och turistiska värden i kulturen. Eventuellt kommer nämligen den regionala kulturutvecklingsplanen att avsätta pengar för "kulturprojekt med anknytning till besöksnäringen", skriver den biträdande verksamhetsledaren Göran Karlsson. Från RD:s sida lyfts särskilt fram Film i Dalarna eftersom "film engagerar många människor, särskilt unga". Film ger också många arbetstillfällen. Därut-över nämner RD Dalhalla som "utomordentligt viktig strategisk utvecklingsfaktor" och sluter upp bakom planerna på att bygga ut Dalasinfoniettan.

"En visionslös vision"

p ABF Dalarna saknar kopplingarna till tillväxtprogram, strategidokument och utvecklingsplaner. Visionen är föga visionär, skriver ombudsmannen Lars Holmbom, som inte kan upptäcka någon ordentlig analys av hur landstinget förväntar sig att omvärlden ser ut 2005-2010. Därmed blir det också oklart vilken roll landstingets kulturpolitik ska spela. "Hur ska landstinget hantera paradigmskiften och trendbrott i kulturlivet och samhället i övrigt?", undrar ABF.

"Varför nämns inte arkiven?"

p Dalarnas Folkrörelsearkiv (DF) konstaterar att traditionen bevaras och förmedlas av tre institutioner: Arkiv, bibliotek och museer. Av dessa nämns inte arkiven i kulturvisionen. DF framför möjligheten att en för arkiven, biblioteken och museerna gemensam kulturdatabas kopplas till den portal på internet som planeras för dalakulturen.

"Amatörerna slarvas bort"

p Vänsterpartiet är kritiskt till kulturvisionens skrivningar av vilket läge kulturpolitiken i dag befinner sig i. Landstinget har hittills inte lyckats hantera behovet av fler arenor och scener för alla dem som genomgåer utbildningar inom teater, musik, dans, sång och andra uttrycksformer. Enligt v behövs ett ökat stöd till amatörer "eftersom inte alla kan bli professionella", skriver länsordföranden Ulla Lindvall. V ser positivt på de så kallade kulturbussarna och skulle gärna se att särskolans elever och funktions-hindrade fick tillgång till dem. Kulturbussar till och från länets mer perifera delar skulle kunna spela en stor roll för tillgängligheten till uppsättningar av musik och teater som inte kan turnera till mindre scener. V tycker att det är anmärkningsvärt att kulturvisionen inte har ett enda ord om litteraturen i Dalarna.

"Är allmogekultur en belastning?"

p Studieförbundet Vuxenskolan (SV) konstaterar att det inte räcker med ny IT-teknik för att skapa "ett verkligt lokalt kulturliv där människor får gemensamma upplevelser". Det behövs samlingslokaler. SV fruktar att landstinget inte längre kommer att begära att institutionerna ska verka i hela länet. SV:s bild av den starka lokala kulturella identiteten är mindre sammansatt än kulturvisionens. Enligt SV går det att se till att dalaidentiteten blir en tillgång. SV vill inte att landstinget så tydligt ska peka ut professionella utövare som dem som ska stödjas. Ordföranden Mats Dahlström skriver att han saknar skrivningar om hur kulturarvet, hantverket, natur- och kulturmiljöer etcetera ska användas för regional utveckling. "Anses vårt läns tidigare "varumärke" med förtecken av allmogekultur vara en belastning för kulturturismen i framtiden?", undrar SV retoriskt.

"Stöd Dansbandsveckan"

p Högskolan Dalarna anser tvärt om att visionsförslaget har "en tydlig emfas på just det traditionella, det klassiska och det värdebevarande". Viljan att satsa på nyare kulturformer och att en större mängd människor ska skapa kulturella yttringar saknas. Visionen slår inte fast vad som är viktigast eller graden av måluppfyllelse i dag. Rektor Agneta Stark saknar en tydlig och kritisk definition av vad populärkultur är för landstinget. I princip anser Högskolan att det är "olyckligt" att landstinget inte vill stödja arrangemang som Dansbandsveckan i Malung och Classic Car Week i Rättvik. Stark kritiserar skrivningarna om "anpassning" av länets invånare och förordar gemenskap, tolerans och öppenhet. Varför särskiljs dalfolket från invandrare och flyktingar och beskrivs som ett potentiellt hot? Vad är det för dalaidentitet som avses? Högskolan framhåller att Dalarna är mångkulturellt sedan länge. Stark är kritisk till att upplevelseindustrin beskrivs som ett hot mot kvalitetskulturen. Hon tycker att Högskolan Dalarna, och särskilt dess så kallade tredje uppdrag (samverkan med samhället), bör lyftas in i visionstexten.

"Var är industrihistorien?"

p Hedemora kommun skulle gärna se diskussioner om länets industrihistoria och särskilt bruksmiljöer som Stjärnsund och Norns bruk. Hedemora bidrar gärna med kunskaper om "kultur i vården" - en framgång i Hedemora kommun. Offentlig ekonomi kommer antagligen i framtiden att bli allt mer ansträngd, och Hedemora skulle därför gärna se resonemang om alternativa driftsformer i landstingets kulturvision.

"Form formligen borta"

p Länsstyrelsen anser att ett alltför tydligt bakåtblickande "i vår syn på länet och länets identitet" innebär "en hotbild".

Visionsförslaget har inga skrivningar om arkitektur, formgivning och design i byggnader, platser och landskap. Det borde det ha, anser länsråd Inger Eriksson och länsarkitekt Lars Ingelström.

"Stoppa Dalasinfoniettan"

p Musikföreningen G-sträng konstaterar att den måste fokusera på kommersiell bärkraft, eftersom dess verksamhet är beroende av biljettintäkter. Den beklagar att kommuner satsar på pop och rock för att "motverka klotter i centrum" i stället för att pop och rock har ett kulturellt värde i sig. G-sträng jämför sina musikgenrers ställning med jazzens för 50 år sedan. G-sträng ifrågasätter om det är möjligt för Dalasinfoniettan att leva upp till verkligt bra musik inom jazz, elektroakustisk musik, soundscaping, IDM och smalare genrer inom rock och pop. G-sträng kräver att Dalasinfoniettans utbyggnad stoppas så att frilansmusiker och lokala krafter kan stödjas. G-sträng kräver ett möte för Dalarnas ideella musikrörelse och att det införs projektpengar som alla musiker kan söka.

"Alltför elitistiskt"

p Kommunal Dalarna anser att det finns ett elitistiskt anslag i påståendena om att utbildningsnivån ökar och att kulturen därmed också behöver ett annat innehåll. Kommunal vill hellre se att det underrepresenterade LO-kollektivet får tillgång och uppmuntran till kultur. Uppsökande verksamhet behövs. Kommunal skriver, genom kulturansvariga Susanne Lazar, att det är självklart att kultur befordrar hälsa.

"Vi måste få landstingsstöd"

p Musik vid Siljan (MvS) noterar att festivaler beskrivs som "komplement till annan kulturverksamhet" MvS nämns inte trots sina 35 år, sitt breda upplägg och sin pionjärställning. Som ett av Dalarnas bidrag till den nationella musikkulturen bör MvS få landstingsstöd, skriver ordföranden Jan-Erik Wikström.

"Nya huvudmän behövs"

"I visionen finns mycket som inte rimmar med moderat kulturpolitik", skriver partiets gruppledare Jan Wiklund. M beskriver visionen som "ordrik" och föga inriktad på konkreta mål. Att den inte behandlar de ekonomiska aspekterna är "anmärkningsvärt". Landstinget borde bara syssla med sjukvård "och ingenting annat". Landstinget borde anstränga sig att hitta nya huvudmän för kulturen, men "i avvaktan på att så sker så inser även vi moderater att till exempel kulturverksamheten i viss utsträckning måste finansieras genom skattemedel". Det är därför m stödjer Dalarnas Museum och Musik i Dalarna.

"Öppna upp samlingarna!"

p Dalarnas Museum vill att kulturvisionen får delmålen att museet ska få en förstärkt profil som folkkonstens museum på nationell och internationell nivå samt att museet ska vidmakthålla specialkunskap om Dalarnas historia och kultur och fördjupa denna genom forskning. Museet saknar formuleringar om att tillgängligheten för samlingar och arkiv borde öka väsentligt. Att den växande hembygdsrörelsen "intar en utvecklande roll" borde skrivas in och landstinget borde påminna kommunerna om deras ansvar för de 87 hembygdsmuseerna i Dalarna, skriver lands-antikvarie Jan Raihle och ordföranden för Stiftelsen Dalarnas Museum Karl Erik Nergård.

"Inte ett ord om hemslöjd"

Att hemslöjd, som fått stöd av landstinget sedan 1937, inte finns med i kulturvisionen måste vara en lapsus, skriver ordföranden i Dalarnas Hemslöjdsförbund (DH) Sune Björklöf. Dalarna har ju 22 hemslöjdsför-eningar varav sju säljer hemslöjd. DH begär att den helt nya rubriken Hemslöjd skrivs in. DH anser att eget skapande, särskilt för barn och ungdom, är lika viktigt som tillgång till/konsumtion av kultur.

"Bra med ungdomssatsning"

p Dalarnas Konstförening (DK) förordar målsättningen att skapa nya mötesplatser och utställningslokaler för konst skrivs in i kulturvisionen. DK ser positivt på inrättandet av en kulturkonsulent för barn och ungdom, samt inrättandet av ett barnbildsinstitut. Aktivt konstnärligt skapande för barn och unga bör uppmuntras "då vi är helt översköljda av bild och synintryck och det är lätt att reduceras till enbart konsument", skriver DK:s ordförande Lars Lagnefeldt.

Körsångare tar sig ton

p Dalarnas Körförbund, som organiserar 14 körer i länet, tycker att det är egendomligt att kulturvisionen helt utelämnar "en av de största folkrörelserna", skriver Curt Eggens.

"Årliga stormöten är bra"

p Säters kulturnämnd gläds åt att kulturvisionen betonar en kulturverksamhet i alla Dalarnas kommuner eftersom utbuden från länsinstitutionerna är "lokaliserade till främst Falun". Nämnden ser positivt på att årliga stormöten om den samlade lokala kulturpolitiken planeras, att en tjänst som ungdomskonsulent inrättas, att Musik i Dalarna får ansvar för fler musikgenrer och att ett centrum för särlingskonst kan förläggas till Säter. Men Säters kommun kan knappast ta över lokalkonstnaderna för Mentalvårdsmuseet, skriver kultursekreterare Karin Hästö.

Moderat församling?

p Säters församling framför genom sin administrative chef Christer Klintström en kritik som på en rad punkter sluter upp bakom en moderat kulturpolitik. Församlingen protesterar mot att de flesta kulturarrangemang äger rum i Falun. Den fasta teaterensemblen hos Dalateatern i Falun "kostar för stora summor", anser församlingen som tycker att det är bättre att satsa på Riksteatern. Däremot tycker församlingen att det är bra med stöd till studieförbunden. Dalasinfoniettan får gärna spela oftare i Säter. "Slutligen ifrågasätts om kulturen är landstingets uppgift - bättre ägna sig åt huvuduppgiften", skriver Säters församling.

Mer läsning

Annons