Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dalarna saknar helhetssyn på kulturen

Annons

Landstinget Dalarna har därefter överlämnat två strategiska dokument till Kulturrådet: "Regional musikplanering för Dalarna" avseende åren 2003-2005 samt "Ekonomiskt stöd till musiklivet i Dalarna".

I sin översyn beklagar Kulturrådet situationen i Dalarna. Man skriver: "trots ganska tydliga signaler som finns ända sedan reformens början om länsmusikens ansvar för bredd och mångfald dominerar fortfarande konstmusiken".

Kulturrådet påpekar också att en länsorkester som placerats i samma institution som länsmusikverksamheten, ska särredovisas, vilket har sin utgångspunkt i att orkesteruppdrag anses vara skilt från länsmusikuppdraget och därför ska de finansieras i särskild ordning.

Översynen av länsmusiken väckte förhoppningar om ett nytt helhetsgrepp på musiklivet i Dalarna. Men förhoppningarna kom tyvärr på skam.

Musik i Dalarna har inget orkesteruppdrag, även om regeringen - i strid med Kulturrådets förslag - tillfört extra medel för Dalasinfoniettans samarbete med Dalhalla. Kulturrådet pekar därefter ut följande problemområden: Dalhalla och dess möjligheter att få verksamhetsbidrag, det eventuella statliga ansvaret för Folkmusikens hus i Rättvik, möjligheterna att föra in Dalasinfoniettan bland bidragsberättigade orkestrar samt länsmusikverksamheten och dess problematik.

Kulturrådets rapport pekar på nödvändigheten av att skilja på länsmusikverksamheten både från Dalasinfoniettan och Dalhalla. Även ur ett regionalt perspektiv är detta en angelägen fråga.

Länsmusikens uppdrag att verka för konstnärlig kvalitet, bredd och mångfald samt att vara ett samordnande, initierande och stödjande organ i det regionala musiklivet, ägnas varken ekonomiska resurser eller närmare reflektion i landstingets styrdokument om framtida musikplanering i Dalarna.

Man konstaterar att det i länet finns 40-50 församlingsmusiker, ett femtiotal heltidsverksamma dansbandsmusiker, ett fåtal vissångare samt ett omfattande folkmusikintresse manifesterat genom att länets spelmansförbund är landets största samt Folkmusikens Hus.

Vidare omnämns länets festivalarrangörer som Musik vid Siljan, Falun Folkmusik Festival, Rättviksdansen och Dansbandsveckan i Malung närmast som någon form av alibi för att det regionala musiklivet, trots brist på stöd från landsting och länsmusikstiftelse, har just bredd och mångfald.

Fokus läggs istället just på Musik i Dalarna som fullt korrekt beskrivs som synonymt med Dalasinfoniettan och Dalhalla, alltså precis de två verksamheter som Kulturrådet pekar ut som problem vad gäller länsmusikverksamheten. En mycket tydlig signal om att förändringar av den inslagna vägen inte är aktuella.

I detta ligger flera faror. De aktörer som åberopas som producenter av den bredd och mångfald länsmusiken själva inte levererar, saknar överlag stöd från både länsmusik och landsting.

Landstinget Dalarna antog en ny policy 2000 med innebörden att verksamhetsbidrag på kulturområdet enbart skulle utgå till de som också erhöll statligt stöd, en tänkt finansiell optimering som uppenbart begränsar såväl antalet verksamheter som kan stödjas som driftsformer.

Fram till 1999 fick Musik vid Siljan, Falun Folkmusik Festival med flera årliga verksamhetsbidrag, de nämnda med 50000-150000 kronor årligen, parallellt med stöd i ungefär motsvarande storlek från länsstyrelsen. Även länsstyrelsens stöd till olika kulturverksamheter upphörde 1999. Länets musikarrangörer berövades därmed vid samma tidpunkt två viktiga finansieringsstöd.

Trots att de ekonomiska bidragen från landsting och länsstyrelse var relativt modesta var de dock för respektive arrangör av den storleken att hade de utgått även under de senaste åren så hade de ekonomiska svårigheterna för såväl Musik vid Siljan, Falun Folkmusik Festival och andra varit betydligt mer lätthanterliga.

Parallellt har det ekonomiska stödet från landstinget och EU till Dalasinfoniettan och Dalhalla ökat i en omfattning som vida överstiger de besparingar som gjorts genom att dra bort stödet från länets övriga arrangörer. Även om detta skett inom ramen för olika ekonomisystem, och därmed är skilda saker, så är det i ett mer övergripande sammanhang väl värt att notera.

I det andra strategiska dokumentet från Landstinget Dalarna - "Ekonomiskt stöd till musiklivet i Dalarna" - tydliggörs landstingets prioriteringar. Här ingår ett förslag till samordnad finansiering av musikverksamheten i Dalarna från stat och län, riktat till Dalasinfoniettan, Dalhalla, Musik vid Siljan och Folkmusikens hus.

Någon närmare motivering till varför just Musik vid Siljan och Folkmusikens hus inrangeras med Dalasinfoniettan och Dalhalla framgår inte.

Vad som händer om målet med de tilltänkta nya 10 miljonerna inte uppnås är dessutom något otydligt. Till exempel förefaller finansieringen av Folkmusikens hus vara helt beroende av ett eventuellt tillskott med en miljon från Siljanskommunerna medan den tänkta statliga nyfinansieringen tillfaller Dalasinfoniettan och Dalhalla.

Symbiosen mellan Dalasinfoniettan och Dalhalla är påfallande, där motiveringen för utökad finansiering av sinfoniettan baseras på Dalhallas behov av en större orkester.

Dalasinfoniettan och Dalhalla överskuggar därmed resterande musikliv i landstingets kulturlandskap, både ekonomiskt och ideologiskt.

Det går att peka på andra ofullgångna resonemang, exempelvis görs ingen gränsdragning mellan arkiv- och forskningsverksamheten inom Folkmusikens hus och den obestridliga kompetens på folkmusikens område som skulle kunna vara en värdefull arrangörskompetens vid utförandet av landstingets länsmusikuppdrag.

Det är angeläget att frågeställningarna görs tydliga och jag vill därför bidra med följande dagordningsförslag;

Separera länsmusikuppdraget från Dalasinfoniettan och låt Musik i Dalarna vara en renodlad länsorkesterverksamhet

Placera ut länsmusikuppdraget på institutioner och organisationer med kompetens på olika områden inom länet. Exempelvis huvudansvar för folkmusik på Folkmusiken Hus, kammarmusik på Musik vid Siljan i samråd med länets kammarmusikföreningar, jazzmusiken inom lämpligt forum bland Svenska Jazzriksförbundets regionala medlemmar, olika rockmusikgenrer hos motsvarande forum inom Kontaktnätets regionala medlemmar samt världsmusik på Falun Folkmusik Festival

Säkerställ trygghet och utveckling av Folkmusikens hus för de verksamhetsdelar som berör arkiv, forskning med mera

Hitta former för den värdefulla musikteaterverksamheten i Dalhalla så att den inte sker på bekostnad av övrigt musikliv, vare sig direkt eller indirekt via länets orkesterverksamhet med mera.

HANS HJORTH

Mer läsning

Annons