Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stöd till våldsutsatta kvinnor och barn

Annons

Regeringens förslag för att motverka våld mot kvinnor handlar främst om att skärpa kraven på kommunerna. Sedan vi upptäckt att alla kommuner inte har beredskap att erbjuda stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor har det vuxit fram en bred övertygelse om att den beredskapen måste finnas i alla kommuner. Den nya lagen innebär en skyldighet för samtliga kommuner att vara beredda och ha former för detta.

I många av de relationer där män tar till våld finns det barn. Dessa barn har hittills inte haft någon rättslig ställning i en utredning eller i den rättsliga process som följer. Vi menar att barnen måste betraktas som brottsoffer.

Syftet är att bygga en heltäckande struktur som stärker stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Det handlar bland annat om stöd för tillämpningen av lagstiftningen, förbättrat kunskapsstöd och förstärkt tillsyn. För att stödja genomförandet av ambitionshöjningen satsas totalt 120 miljoner kronor.

I propositionen lyfts vissa grupper av kvinnor fram som är särskilt sårbara. Kunskapen om deras speciella behov är viktig. Det handlar om kvinnor med missbruksproblem, kvinnor med funktionshinder, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld samt äldre kvinnor.

Kommunerna tilldelas utvecklingsmedel om 109 miljoner kronor per år under 2007 och 2008 i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn på lokal nivå, inte minst genom ökat stöd till de ideella kvinno- och brottsofferjourerna. Regeringen har satt upp riktlinjer för hur medlen får användas.

En grundläggande åtgärd är att det ska finnas tillgång till skyddat boende för alla kvinnor som behöver. Nu förväntar vi oss att kommunerna använder dessa resurstillskott för att åstadkomma förändringar. Skyddat boende måste inte finnas i varje kommun - små kommuner kan samarbeta över kommungränserna.

En handlingsplan för att motverka mäns våld mot kvinnor ska tas fram. Avsikten är att ta ett helhetsgrepp om frågan genom att insatser inom alla relevanta politikområden, till exempel rättsväsendet och skolan ska samordnas. Och naturligtvis måste insatser sättas in för att förebygga att män slår men också rehabilitera män som slår då återfallsfrekvensen är oroväckande hög.

Efter ett brett samrådsarbete, där organisationer med erfarenhet inom området kommer att höras, är ambitionen att handlingsplanen ska presenteras under 2007. Denna nationella handlingsplan kommer också att omfatta åtgärder mot det hedersrelaterade våldet. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn är en viktig fråga för Alliansregeringen.

KENNETH JOHANSSON

är centerpartistisk ordförande i socialutskottet och riksdagsledamot på dalabänken.

MARIA LARSSON

är kristdemokratisk folkhälsominister och

Mer läsning

Annons