Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ejforsen är opåverkad

/
  • Opåverkat. Trots tydliga rester av den gamla kraftstationen ska Ejforsen betaktas som ett opåverkat vattendrag, hävdar kammarkollegiet. Bilden från miljödomstolens besök på platsen i höstas.

Annons

Det anser kammarkollegiet genom kammarrådet Torgny Norberg. Kollegiet har nu utvecklat sin talan mot miljödomstolens godkännande av kraftverksplanerna i Ejforsen.

- Det nedlagda kraftverket ska anses som övergivet. Att kunna söka lagligförklaring av övergivna anläggningsdelar är helt uteslutet, anser kammarkollegiet.

Vidare menar man att området vid Ejforsen, trots de rester som finns kvar av den gamla kraftstationen, ska betraktas som ett opåverkat vattendrag, så som det var då området utpekades till Natura 2000-område.

Kammarkollegiet hävdar också att miljöbalken inte ger utrymme för den nya kraftstationen då denna kommer att påverka vattenflödet i både huvudfåran och i sidofåran av älven.

- Bevarandemålet för områdets naturtyp är bland annat att naturlig vattenföring och flödesdynamik bibehålls. I målet finns uppgifter om vattenföringen i älven och sidofåran och dessa ska betraktas som den naturliga vattenföringen.

- Med en kraftstation i sidofåran kommer vattenföringen att ändras. Vid flöden större än 20 kubikmeter i sekunden kommer vattenflödet att minska i sidofåran och öka i huvudfåran. Vid lågvattenföring, under 2,6 kubikmeter per sekund, kommer vattenföringen att upphöra i sidofåran. Därmed blir det stillastående vatten i sidokanalen och nolltappning nedanför kraftstationen.

- Bevarandeplanens mål är att bibehålla den naturliga vattenföringen. Enligt planen får ingen ny vattenreglering tillkomma. Bevarandemålet är klart formulerat som att vattnets väg och nu rådande vattenföring och flödesdynamik ska behållas.

Kammarkollegiet hävdar vidare att det bara kan finnas två skäl att ge undantag från miljöbalkens förbud att bygga ut vattenkraften i Västerdalälven/Fuluälven.

- Det ena är att kraftverket behövs för den lokala energiförsörjningen och den situationen är utesluten. Det andra är om vattendraget är påverkat av redan företagen reglering för kraftändamål. Då Fuluälven utpekats som riksintresse för naturvård och friluftsliv samt tagits med i Natura 2000-programmet så är viktiga kriterier att Fuluälven är i huvudsak opåverkad av vattenreglering.

- Fuluälven är att betrakta som outbyggd och inte påverkad av regleringar för kraftverksändamål. Att det finns spår av mänsklig verksamhet, i form av rester av delar som normalt ingår i ett kraftverk, innebär inte att Fuluälven ska betraktas som ett påverkat vattendrag, hävdar kammarkollegiet i sin inlaga till miljööverdomstolen.

Kammarkollegiet anser, till skillnad mot miljödomstolen i Stockholms tingsrätt, att det är helt uteslutet att betrakta en kraftverksutbygggnad som en sådan smärre åtgärd som avses i miljöbalkens undantagsbestämmmelse.

Miljödomstolen kom i sin dom fram till att flödesförhållandena i älven skulle påverkas positivt av kraftstationen. Kammarkollegiet delar inte alls den uppfattning och pekar speciellt på att nolltappning i sidofåran vid lågvattenföring inte kan vara positiv för miljön.

Företräder staten eller andra allmänna intressen.

Bland annat bevakar kammarkollegiet allmänna miljö- och naturvårdsintressen från juridiska utgångspunkter.

Mer läsning

Annons