Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Asfaltbanan strider mot Miljöbalken

Är det verkligen lagligt att bygga en 4–5 meter bred asfaltbana på Lugnet i ett område med mycket höga kulturhistoriska värden och mycket höga upplevelsevärden? En rad lagar är entydiga. I Plan- och bygglagens 1 kap 1 § sägs att bestämmelserna ska syfta till att ” främja (...) en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.”

I Miljöbalken 3 kap 6§ sägs att ”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.”

Lugnet utsågs 2013 som riksintresse för friluftsliv av Naturvårdsverket. I värdebeskrivningen sägs att en grannlaga balansgång måste iakttas för att inte tävlingsverksamheten ska komma att inkräkta alltför mycket på det rörliga friluftslivets utrymme att vistas i området. Anläggningar för tävlingsverksamheten måste likaledes avvägas mot det ingrepp som de åsamkar landskapsbilden och friluftlivets tillträde.

Området kan förlora i attraktion av exploateringar, till exempel anläggande eller breddning av vägar.

Med andra ord bör asfaltbanorna vara ett klart brott mot miljöbalken. Budskapet i Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Kulturmiljölagen är entydigt – asfaltbanan går inte ihop med lagstiftningen.

De statliga sköteselföreskrifterna för Lugnet är också mycket tydliga: ”Av utomordentlig vikt är att skötselåtgärder och nyttjande anpassas så att naturresursen ej förbrukas. Skötselåtgärderna bör inriktas mot ett bevarande och förstärkande av den naturresurs som genom generationers kulturpåverkan lett fram till den nutida landskapskaraktären som med viss modifiering bör bibehållas.”

Av målen i skötselföreskrifterna har enbart aktivt utnyttjande av Lugnetanläggningen varit aktuellt för kommunen. Resurserna för att sköta närströvområde och småskaligt jordbrukslandskap har varit marginella, både vad gäller pengar, arbetskraft och resultat.

I länsstyrelsens skrift Kulturlandskapet i Lugnet. Underlag för översyn av naturreservatet, finns en detaljerad genomgång av de centrala hagmarkerna. ”Området har stor kulturhistorisk relevans.” ”Genom att området också är öppet, till stora delar välhävdat och tillgängligt för allmänheten har det höga estetiska och sociala värden. Sammataget har området ett mycket högt kulturvärde.”

Många av de tidigare ingreppen har skett i de områden som har högst värderad kulturhistoria och högst upplevelsevärden och i samma hagmarker planerar man nu också att bygga en asfaltväg. Länsstyrelsen har ändå beviljat undantag från reservatsföreskrifterna. ”Med hänsyn till det stora fritidsintresset och sportarenans utvecklingsbehov” kan asfaltbanan byggas. Ingen diskussion om vad som går förlorat.

Det är uppenbart att asfaltbanorna i ett område med mycket höga kulturhistoriska värden är helt fel. Fel ur lagstiftarens synvikel, fel utifrån reservatsbildarens synvinkel. Fel utifrån kommunens målsättningar.

Bernt Lindberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel