Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialtjänsten om missbrukare

Annons

Signaturen "En som önskar ett bättre och tryggare samhälle" skriver i Mora Tidning, onsdagen den 25 maj, under rubriken "Får missbrukare vara ifred i Orsa?" Ett första svar blir både ja och nej!

Författaren ställer frågor kring mycket viktiga spörsmål som rör grundvalarna för hela vårt samhällsbygge. Ordet samhälle är besläktat med ordet sammanhållning och därmed indikerar detta att vi rör oss inom området kultur och civilisation. Inom samhällsfilosofin brukar man dela upp enligt följande: Kultur är konst, religion och filosofi och civilisation är naturvetenskap och teknik.

I Läkemedelsboken som ges ut av Apoteksbolaget, utgåva 2003 / 2004 inleds kapitlet Narkotikaberoende med följande: "I många länder är vården av missbrukare en självklar del av hälso- och sjukvårdens arbete. I Sverige har sedan 1970-talet huvudansvaret för vård och behandling av missbruks- och beroendetillstånd ålagts socialtjänsten, utom i situationer som kräver medicinska insatser. Under 1990-talet har snabbt ökande kunskaper om belönings- och beroendemekanismer lett till ökad insikt om de nära sambanden mellan neurofarmakologi och beteende och givit förutsättningar för ökat samarbete."

Neurofarmakologi = mediciner som påverkar nervsystemet, psykoaktiva droger.

Bruk av narkotika anses i Sverige vara missbruk av det skälet att all hantering av neurofarmakologiska preparat utanför sjukvården är brottslig, alltså ett rättsligt - moraliskt ställningstagande. Av den anledningen är det en uppgift för våra rättsvårdande instanser vilket författaren till artikeln har förstått.

Inledningen till kapitlet i Läkemedelsboken utgår ifrån den andra sidan av missbruksproblemet, nämligen tillstånd som kräver vård och behandling.

Alltså når vi fram till att de samhällsinstanser som artikelförfattaren nämner är vården och en annan är den rättsligt / juridiska.

Mellan dessa samhällsverksamheter ligger ett tredje, mera svårdefinierat, område som vi ibland talar om som fostran, socialisation, moral, kultivering, normer mm. Inom den akademiska världen finner vi dessa spörsmål i områden som humanvetenskap, samhällsvetenskap, kulturstudier osv.

Missbruk har, enligt vårt synsätt, anknytning till dessa tre grova kategorier:

1. sjukdom / vård,

2. moral / etik / kultur / civilisation / normer och

3. rättsliga frågor / juridik / moral

Vår legala drog, alkohol, är däremot av en helt annan kaliber. Ett misstag som ofta begås, är att man talar om alkohol i samma ordalag som narkotika. Det är betydligt svårare att fastställa när en person har passerat gränsen mellan bruk och missbruk av alkohol.

Under dessa förutsättningar får vi leta efter någon gemensam nämnare och en sådan kan vara att alla psykoaktiva droger försvagar människans omdöme och en av grunderna för vår kultur är just att den förutsätter omdömesgilla människor.

Inom socialtjänsten i Orsa kommun ställer vi samma fråga som artikelförfattaren: "Hur kan det komma sig att så många missbrukare flyttar hit?"

Tyvärr har vi inget svar på den frågan! Den ligger utanför våra möjligheter att greppa, eftersom vi träffar individer som har olika förklaringar för den egna anledningen. Inte desto mindre är det en mycket angelägen fråga som kanske blottlägger något om Orsa.

I landet som helhet är alkohol fortfarande den dominerande drogen. Den är känd i vår kultur och dess verkningar är väl studerade. Bland annat vet vi att flertalet våldshandlingar inom familjen och den närmaste bekantskapskretsen sker under alkoholpåverkan.

Ett stort samhällsproblem är det oprovocerade våldet i den offentliga miljön. Även här finns alkoholen med men även kombinationen alkohol och neurofarmakologiska preparat.

Ytterligare ett stort samhällsproblem är följderna av den allmänt kända krisen inom psykiatrin. Inom socialtjänsten ser vi fler och fler som har parallella problem, psykisk sjukdom och samtidigt missbruk. Uppmärksammade fall har med all tydlighet visat vad detta kan leda till.

Inom Socialtjänsten i Orsa arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vårt arbete med missbrukarna. Området är mycket svårt och förändringarna i samhället sker mycket snabbt. Vi behöver förbättra samarbetet med psykiatrin och hälso- och sjukvården. Kanske bör man flytta huvudmannaskapet från Socialtjänsten till en ny myndighet för att överbrygga de klyftor som finns och för att samla erfarenheter som i sin tur kan leda till utveckling av samhällets insatser för missbrukare.

Utöver detta måste problemet mötas på en helt annan nivå, och det är den som vi ovan benämner 2) moral / etik / kultur / civilisation / normer. Detta berör direkt varje medborgare och för detta har vi traditionellt, bland annat, använt våra demokratiska instanser och det som numera kallar för det civila samhället.

Vi ser gärna att medborgare i Orsa engagerar sig i dessa frågor liksom signaturen "En som önskar ett bättre och tryggare samhälle".

SOCIALTJÄNSTEN I ORSA KOMMUN

Mer läsning

Annons