Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturvården nobbar demensboende vid Nässjön: "Förkasta förslaget!"

Naturskyddsföreningen motsätter sig kraftfullt ett bygge av ett demensboende på den föreslagna platsen intill Nässjön.
– Förslaget bör omedelbart förkastas, skriver Gagnefs naturskyddsförenings ordförande Pelle Florell, som nyligen fick kommunens miljöpris för 2016.

Annons

Naturskyddsföreningen vill slå vakt om åkermarken nordväst om Nässjön i Djurås, den mark som en politisk majoritet i Gagnef vill ianspråkta för bygget av ett nytt demensboende.

S har med stöd av C och M röstat för ett samlat demensboende.

Efter en utredning av en tjänstemannagrupp ledd av kommunchef Tommy Sandberg harde tre partierna i kommunstyrelsen röstat för att "huvudinriktningen för demensboendets lokalisering ska vara jordbruksmark vid Näset".

Inriktningsbeslutet. som ligger till grund för det fortsatta utredningsarbetet, togs med voteringssiffrorna 6-4.

Men en KOSA-ledd politikergrupp fortsätter att förespråka en decentraliserad lösning och beslut i ärendet väntas först vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars. Då ska också tjänstemannagruppen presentera sitt detaljförslag.

I en skrivelse till kommunen tar Naturskyddsföreningen avstånd från den föreslagna lokaliseringen, ett bygge på åkermark mellan Komtillmåtta gård och det nya villaområdet Nässjöstrand.

Pelle Florell är ordförande i Gagnefs naturskyddsförening.

– Föreningen motsätter sig kraftfullt denna lokalisering som strider mot Miljöbalken, som anger att god åkermark inte får exploateras om alternativ finns, heter det i skrivelsen, som undertecknats av föreningens ordförande Pelle Florell.

Naturvården konstaterar att marken, som ägs av kommunen, arrenderas av lantbrukare och att det handlar om förstklassig åkermark "som ska skyddas enligt Miljöbalken".

– Den bör inte bebyggas, utan säljas till brukarfamiljen, anser föreningen.

Föreningen anser att eftersom det är ett boende för dementa från hela kommunen så är Mockfjärd "den geografiskt naturliga placeringen".

– Om Djuråsområde trots detta är att föredra finns det ett iordningställt byggnadsområde mellan Himmelslätta och Dunkarbacken. Det bör vara en utmärkt placering av ett nytt äldreboende. Ett annat alternativ är området ovanför Skogens by, ett område som kommunen i samband med omarronderingen på 1990-talet förvärvade för byggnadsändamål. Det området ligger ju mycket nära service och kommunikationer, understryker föreningen.

Men föreningen hävdar att "den mest naturliga placeringen" är i anslutning till övrig äldreomsorg i Gagnefs kyrkby", alltså intill Tjärnsjögården och Solgården, tidigare Gagnefsgården.

– Den av kommunstyrelsen föreslagna lokaliseringen på åkermark vid Näset är svår att motivera och strider dessutom mot Miljöbalken, menar Gagnefs naturskyddsförening,.

FAKTA/Bakgrund

Frågan om var ett nytt demensboende ska byggas och hur många platser det ska omfatta har under en följd av år splittrat de traditionella politiska blocken i Gagnef.

I ett initialskede handlade debatten till stor del om Gagnefsgården, om det gamla boendet skulle rivas för att ge plats åt ett nytt demensboende eller om byggnaden skulle vara kvar och användas för någon typ av kommunal verksamhet.

Den frågan bidrog till bildandet av partiet Kommunal Samling, KOSA, som vid valet fick stort folkligt stöd och sju mandat i kom munfullmäktige. KOSA valde att stödja S och MP och genomförde därmed ett maktskifte i Gagnefs kommun.

Men samarbetet i båda "de traditionella blocken" har haltat.

FAKTA/Miljöbalken

I Miljöbalken heter det bland annat att "brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk."

Mer läsning

Annons