Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Exploaterar bort attraktionskraften

Annons

Alla Siljansbygdens kommuner arbetar hårt för att öka inflyttningen för att balansera ålderspyramiden, säkerställa skatteunderlag och fortsatt underlag för skolor och annan kommunal service. Man marknadsför sig med gammal kultur, öppna landskap, vackra vyer och möjligheten att bygga och bo i genuina dalabyar; byar med närhet till centralorter och service men ändå fjärran från stress och trängsel.

En annan viktig målgrupp är de som en gång lämnat Siljansbygden för studier, arbete eller kärlek och som man nu försöker locka tillbaka. Dessa hemvändare vill då oftast återvända till sina gamla släktgårdar eller i alla fall till den miljö de betraktar som "hemma".

Det är nu som problemen uppstår. De bostäder som finns, om det finns några, finns i centralorterna. Ute i byarna, dit folk vill flytta och som utgör den stora lockelsen, finns oftast inga bostäder utan där krävs nybyggnation. Detta gäller framför allt de byar som ligger nära någon form av centrum. Kommunens och de inflyttandes önskemål om attraktiv tomtmark kolliderar med de redan boendes önskan att få behålla sin miljö intakt och hemvändarnas argument att de flyttat hem, hem till något som inte alltför mycket får avvika från det de en gång lämnat.

I många kommuner råder en generell brist på lämplig, lättexploaterad, tomtmark. Detta har inneburit att man bygger på de tomter som finns tillgängliga och då ofta med stöd av mycket gamla detaljplaner, snarare än där det kanske varit lämpligt, något som i sin tur spär på konflikten.

En annan tvistefråga är hur mycket man kan bygga och förändra i byarna utan att de förlorar sin särprägel och det genuina som utgör lockelsen och argumenten för att få folk till bygden. De flesta som vill bevara de gamla bystrukturerna är inte totalmotståndare till nyetableringar, man menar bara att de måste ske med omsorg, urskiljning och med hänsyn till respektive bys egenart. Man menar att, vid konflikter, större hänsyn bör tas till de redan boende än till eventuella inflyttare.

För vissa byar hävdar exploatörer och kommun att den gamla bymiljön redan är förstörd men att det finns andra faktorer som ändå gör byn attraktiv. Den förment redan förstörda genuiniteten tar man sedan till intäkt för en mera hårdhänt exploatering än som annars varit möjlig och då i konflikt med dem som vill rädda den bymiljö som finns kvar.

Ett annat argument för att exploatera byarna är kostnaden. Där finns ofta en redan utbyggd infrastruktur med vatten, avlopp, el och vägar. Att etablera helt nya områden skulle medföra högre kostnader, antingen för tomtköparen eller för kommunen, det vill säga kommuninnevånarna via höjda fasta avgifter.

Hur ska man då lösa detta, konflikten mellan önskemålen om attraktiv tomtmark, hänsynen till de redan boende och strävan att bevara det som är ett av de starkaste argumenten för både inflyttning och för att locka turister till Siljansbygden?

Kommunerna runt Siljan ska i sin tillståndsgivning och i sina planer ta hänsyn till sin egen skrift "Att bygga i byar". Den ger utmärkta råd om hur nyetableringar bör utformas för att passa in. Den talar även om hur man inte bör göra om man inte ska förstöra kulturvärden och för byinnevånarna älskade vyer och närmiljöer.

Kommunerna bör lyssna till länsantikvarien som förordar att de öppna ytor mellan gårdar och hussamlingar som finns kvar ska bevaras och att sammanhängande nyproduktion ska förläggas utanför de gamla bykärnorna. Detta kanske skulle kosta initialt men betala sig i längden genom att bygden bevarar sin dragningskraft för inflyttare och turister.

Talet om genuin kultur, avstressande bymiljöer och hänförande utsikter över Siljan får inte bara vara en läpparnas bekännelse i klatschiga broschyrer och annonser. Det måste ta sig uttryck i konkret handling, annars har Siljanskommunerna snart exploaterat bort sin attraktionskraft.

SVANTE MODIN SVANTE MODIN ÄR DIREKT BERÖRD AV EN PLANERAD EXPLOATERING I LERDAL MEN ANSER ATT FRÅGAN ÄVEN HAR STOR PRINCIPIELL BETYDELSE OCH BÖR LYFTAS UPP TILL EN VIDARE DISKUSSION.

Mer läsning

Annons