Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Boendestöd blir permanent

Annons

Målet var bland annat att minska antalet allvarliga störningar runt gruppen med 50 procent. Så har inte blivit fallet. Ludvikahem tror emellertid att det här till viss del kan förklaras med förändringar inom bolagets organisation, förändringar som gör att man nu får in anmälningar i ett tidigare skede.
Antalet bostadslösa har totalt sett inte minskat med 50 procent som målet var. Gruppen tenderar snarare att öka och ökningen sker främst i gruppen unga män, 20 - 25 år.
Antalet bostadslösa män är större än antalet bostadslösa kvinnor och återfinns i yngre ålderskategorier.
Betydligt fler män än kvinnor har varit aktuella i boendestödsprojektet.
Positivt har projektet medfört att de personer som fått – och kunnat behålla – en bostad, har nått en högre livskvalité.
Uppsägningar och avhysningar har motverkats genom boendestöd och insatser från IFO-enheter.
Samarbetet mellan IFO-enheterna och Ludvikahem fungerar bra och har utvecklats även vad avser insatser riktade mot barnfamiljer med hyresskulder som löper riks att avhysas från sin bostad.
Ludvikahem ställer i dag allt högre krav på nya hyresgäster vilket har medfört att antalet tecknade sociala kontrakt och tilläggsavtal har ökat.
Innan projektet inleddes, 2002, fick socialtjänsten ofta tillgodose behovet av bostad för en speciell grupp utsatta personer genom tillfälliga lösningar. Det här var otillfredsställande för individen och kostsamt för kommunen. Hemlösheten medförde ofta att behovet av missbruksvård ökade.
En kartläggning visade att det rör sig om 40-50 personer som bedömdes var i behov av särskilda boendestödsinsatser. IFO hade vid tidpunkten kännedom om cirka 15 personer som saknade stadigvarande bostad och som inte hade möjlighet att få bostad på öppna marknaden.
Efter beslut om att starta projektet, tillsattes en boendestödjare genom Ludvikahem och verksamheten startade i september 2003.
Boendestödjaren arbetar med regelbundna hembesök och har telefonkontakter med cirka 25 hyresgäster varje månad.
Att arbeta genom personliga besök har gett positiv respons från berörda hyresgäster, anser Ludvikahems BoA Johansson. Genom samarbetet med IFO har möjligheter skapats för tidiga och förebyggande insatser som motverkat social utsatthet för den enskilda. Ludvikahem har också uppfattningen att flera fall av uppsägningar har förhindrats genom samarbetet.
Det som inte fungerat tillfredsställande är enligt bostadsbolaget samarbetet kring hyresgäster med psykisk ohälsa, delvis beroende på att det har varit svårt att komma i kontakt med vuxenpsykiatrin och att den sällan erbjuder insatser för den enskilde.
Bostadsbolagets förvaltningschef vill också förbättra samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningen och han hoppas på ett skyndsamt beslut beträffande alternativa boendeformer som kategoriboende med dygnet-runt-tillsy. Ett kategoriboende skulle lösa boendesituationen för de personer med kroniska missbruksproblem, som inte kan erhålla lägenhet genom sociala kontrakt.
Kostnaden för projektet under två hittills avslutade verksamhetsår visar på en ökad kostnad med 2,4 procent, det vill säga 10 777 kronor mer än från början beräknat. Projektets kostnader ska, för att ge en rättvis bild, ställas i relation till de kostnader som uppstår vid bostadslöshet och uppsägningar med tillfälliga boendelösningar och ökade vårdkostnader för denna grupp, påpekas i utvärderingen.

LENA RELTE

Mer läsning

Annons