Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utveckla miljön i centrum

Annons

Nyligen har en begäran om att öppna Stationsgatan och Målargatan lämnats till kom-munen. Det är Centrumföreningen som menar att biltrafik i centrum på något vis skulle gynna centrumutvecklingen.

Trots att förslaget försämrar såväl hälsa som miljö för de Borlängebor som lever i cent-rum, men också för dem som fortfarande handlar där, verkar kommunen uppenbarligen ta förslaget på allvar.

Naturskyddsföreningen i Borlänge ställer sig frågande till hur man kan komma fram till en så märklig åtgärd som att öppna centrumgatorna under nattetid. Det är uppenbart att detta är ett steg i ytterligare en framställan om öppnande även dagtid.

De två aktuella gatorna stängdes därför att buller- och luftföroreningsnivåerna ansågs vara för höga. Mätningar visade tidigt att gatorna ibland höll så höga halter av luftföroreningar att de var ohälsosamma. I syfte att skydda människor från skadliga utsläpp stängdes då gatorna av för biltrafik.

Senare gjordes en uppföljning som visade på betydande för-bättringar av luften samtidigt som bullret minskat avsevärt. Stängningen av gatorna hade slagit väl ut till förmån för de Borlängebor som vistas i centrum. En bred majoritet gillade också avstängningen. I enkätundersökningar var resultatet förkrossande; Bor-längebon ville även i fortsättningen ha centrum bilfritt.

Det är numera enkelt att mäta och räkna på hur luften utvecklas efter olika påverkande beslut. Vi vet också väl hur exempelvis bensen, kväveoxider, partiklar och marknära ozon påverkar vår hälsa och miljön. Denna påverkan är så skadlig för hälsan att över 900 personer i Sverige dör för tidigt varje år på grund av att man utsätts för höga halt-er av luftföroreningar. I mät-ningar har miljökontoret visats att gatorna i Borlänges centrum ibland har så höga halter av vissa luftföroreningar att de överstiger satta gränsvärden.

I förslaget till öppnande av gatorna hävdas att centrum behöver en ökad närvaro av människor, vilket man vill åtgärda genom att släppa in bilar kvälls- och nattetid på de nu avstängda gatorna.

Naturskyddsföreningen ifrågasätter om inte hela för-slaget bygger på rena gissningar utan några som helst fakta som grund. Var i Sverige finns resultat som pekar på att bil-trafik på tidigare stängda gator ökat människors närvaro i centrum? Är det inte så att man i andra städer i landet stänger gator i centrum därför att det finns resultat som visar på positiva effekter av detta?

Naturskyddsföreningen vänder sig med kraft emot förslaget att öppna Stationsgatan och Målargatan för biltrafik.

Vi ifrågasätter trovärdigheten i förslaget och de effekter man tror sig uppnå. Utsläppen och dess effekter är väl kända och lätta att beskriva. Effekterna för miljö och hälsa måste beskrivas så att människor kan få reda på vad de utsätts för. Vi kräver därför att en oberoende miljökonsekvensbeskrivning tillförs förslaget.

I Kupolen slipper man bilar och de luftföroreningar de ger upphov till, men i centrum ska man utsättas för de hälsofarliga ämnen som finns i bilavgaserna. Vem tror att detta skulle locka fler människor att handla i centrum?

Vi anser att kommunen istället borde satsa på att göra centrum ännu mer attraktivt för människor genom att skapa fler mötesplatser i form av till exempel caféer och fler gröna oaser som Liljeqvistska parken. I den mysiga Hantverksbyn finns redan i dag goda förutsättningar för sådana mötesplatser.

Vi tycker att man borde knyta ihop järnvägsstationen och Hantverksbyn med övriga centrum på ett bättre sätt än i dag genom att skapa ett naturligt och attraktivt gångstråk mellan dessa platser. I förlängningen kunde man även knyta ihop Kupolens köpcentrum med Borlänge centrum via ett gång- och cykelstråk förbi järnvägs-stationen och Hantverksbyn.

Väl genomförd skulle denna åtgärd kunna få positiva effekter för miljön, människors hälsa och för handeln i centrum.

Roger Larsson, ordförande

Naturskyddsföreningen i Borlänge

Mer läsning

Annons