Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tällbergs unika värde måste bevaras

Annons

Tällbergs by har stora kulturvärden. Det finns några få platser i vårt land som har en särpräglad bebyggelse. Här i Siljans-bygden är det Tällbergs gamla kärnby som är unik och därför skyddsvärd. Det är en samman-smältning av en gammal bondby och den unika dalaromantiska be-byggel-sen från tidigt 1900-tal. För kommunen gäller det nu att både inse byns sär-prägel och bestämma sig för att skydda den.

I anledning av en diskussion om en evenemangshall ordnades i maj 2003 en s.k. charrette (samrådsmöte) med byborna. I arbets-grup-per fick dessa diskutera fram gemensamma riktlinjer för utvecklingen av byn. Under tre intensiva dagar med stormöten diskuterades förslagen. Charetten avslutades med att mötesdeltagarna samlades kring en rad ställningstaganden som även presenterades i kartor.

Charetten resulterade i ett "bykaraktärsprogram" som utarbetades för att i de-talj beskriva bebyggelsens karaktärsdrag. Det blev en utmärkt pedagogisk pre-sen-tation som bör läsas av alla som intresserar sig för Tällberg. I november be-slöt kommu-nen att låta utarbeta en fördjupad översiktsplan (FÖP) grundad på program-met. Förslaget har nyligen presenterats för byggnads-nämn-den och samråd kom-mer att äga rum med alla berörda under augusti (förslaget och programmet finns på kommunens hemsida). Nämn--den kommer då att under en halv dag hålla "öppet hus" för att ge alla tillfälle att framföra sina syn-punkter. En översiktsplan upprättas enligt plan- och bygglagen och ger en juridisk grund för kommunens beslut i både bygg-lovs- och detaljplane-ärenden. Kommunen har i och för sig redan tidi-gare i bygglovs-ären-den hänvisat till vad som framkommit i char-retten trots att detta consen-sus-doku-ment egentligen inte har någon rättsverkan.

I förslaget anges att "kommunen avser att tillgodose riksintresset genom att förhindra uppförandet av ny bebyggelse som kan skada riksintresset". Redan i in-led-ningen av dokumentet slår man fast att byn har riksin-tresse.

Vid storskiftet 1825 ritades för första gången tydliga kartor över byn med vägar, går-dar, åkrar, ängar och hagar. Byn hade då 31 gårdar. Alla dessa gårdar utom två finns kvar även om många byggnader ersatts. Nationalromantiken vid förra sekelskiftet medförde omfat-tan-de bebyggelse i dalaromantisk stil. Tällberg blev en harmonisk blandning av gammal bondby och turistby. Den är i dag landets hotelltätaste by med nästan 1000 bäddar och 1200 matsalsplatser.

Unga familjer med rötter i byn har börjat bygga i Tällberg. Efter år 1980 har det uppförts närmare 50 hus i centrala byn. Den utvecklingen tycks fortsätta och kanske accelerera. Kom-munens initiativ till charrette-samråd är lovvärt och har gett en god grund för nämn-dens framtida prövningar av bygglovsansökningar. Men klarar nämn-den av den svåra balansgången mellan kravet på nya bostäder och att bevara? Om inte nämnden har vilja att följa planen har arbetet med charretten varit meningslöst. Själv har jag som ombud för fastighets-ägare i ett besvärsärende (om bygglov) satt mig in frågan och gått ige-nom ett antal bygglovsärenden.

Bygglov har beviljats trots att tomtarealerna inte räcker till för ny bebyggelse om man vill följa programmet. Nya hus tillåts trots att de skymmer utsikten mot Siljan. Detta i strid mot det som de flesta var överens om i charret-ten. Det kan rimligen inte behöva vara så att nämnden nu lämnar bygglov som strider mot den kommande planen. Det gäller att handla långsiktigt och ansvarskännande. Om man tillmäter samråds-förfarandet ett värde måste nämnden även följa planens tankar redan innan den antagits.

Thorulf Arwidson
Advokat, ombud för fastighetsägare i Tällberg

Mer läsning

Annons