Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stršms skrŠckbilder Šr gripna ur luften

Annons

Reformen innebŠr kortare arbetstid, škat inflytande och stšrre valfrihet fšr den enskilde arbetstagaren. En vŠlkommen reform i ett arbetsliv som i allt hšgre grad kŠnnetecknas av hšga krav, škad stress och mŠnniskor som far illa. De snabbt vŠxande ohŠlsotalen Šr varningssignaler att ta pŒ allvar.

Fšr att bryta den negativa spiralen av škad ohŠlsa, fler sjukskrivningar och vŠxande kostnader krŠvs en lŒng rad olika ŒtgŠrder. TyvŠrr finns det inga enkla, snabba lšsningar att tillgripa. Kommitt?ns fšrslag gšr dŠrfšr inga ansprŒk pŒ att lšsa problemen, men kan fšrhoppningsvis vara ett viktigt bidrag i strŠvandena att minska sjuktalen. Aktuell forskning bekrŠftar detta dŒ den understryker att kortare arbetstid och škat inflytande šver arbetstiderna har stor betydelse fšr hur vŠl mŠnniskor klarar de hšga kraven i arbetslivet.

Om forskningen har rŠtt skulle kommitt?ns fšrslag kunna bidra till minskad sjukfrŒnvaron och škat antal arbetade timmar.

De škade sjukskrivningstalen, kostnaderna och mŠnskliga lidande som fšljer av ohŠlsan Šr ett gemensamt problem fšr arbetsgivare, fackliga organisationer och samhŠlle. Och detta borde Šven avspeglas i debatten. Men av detta mŠrks ingenting i Carl Stršms inlŠgg. Med bombastiska utfall och osakliga pŒstŒenden sŒgar han kommitt?ns fšrslag. Stršm och Svenskt NŠringsliv pŒstŒr i inlŠgget att en generell fšrkortning av arbetstiden i kommitt?ns fšrslag skulle leda till att 100 000 Œrsarbeten fšrsvinner. Vidare pŒstŒs fšrslaget medfšra škade kostnader, fšrsŠmrad konkurrenskraft och att fšretagens expansion Šventyras. Enligt Stršm och Svenskt NŠringsliv utgšr fšrslaget ett pŒtagligt hot mot den svenska vŠlfŠrden.

Generella lšsningar Šr dŠrfšr av ondo, men om arbetsgivarna och arbetstagarna istŠllet tillŒts genomfšra kortare arbetstid avtalsvŠgen sŒ menar Stršm att konsekvenserna ovan kan undvikas. Resonemanget Šr mŠrkligt. Om arbetstagarna erhŒller fem dagar ledigt i lag sŒ fšrsvinner 100000 Œrsarbeten och vŠlfŠrden hotas i hela Sverige. Men om samma arbetstagare erhŒller fem dagar ledigt i avtal sŒ Šr det helt okay. Varfšr de 100000 Œrsarbetena inte fšrsvinner i det senare fallet behšver nog Stršm fšrklara. Men det Šr egentligen ointressant eftersom Stršms pŒstŒende om att kommitt?ns fšrslag leder till fŠrre arbetade timmar Šr helt felaktigt. Enligt konjunkturinstitutets rapport till kommitt?n, som Stršm nog borde lŠsa, pŒverkas inte antalet arbetade timmar alls. Och eftersom fšrkortningen av arbetstiden dessutom ska finansieras ur lšneutrymmet fšrsŠmras inte heller fšretagens konkurrenskraft genom škade kostnader. SŒ Stršms skrŠckscenarier Šr helt gripna ur luften.

ANDERS WIKLUND

Mer läsning

Annons