Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Livslångt lärande raseras Riks- och lokalpolitiker krävs på svar

Annons

Vuxenutbildningen i Borlänge har under en följd av år fått minskade medel. Till viss del beroende på nedskärningar i statsbidrag under den förra regeringen.

Följande siffror talar sitt tydliga språk:

2003 - 23 miljoner kronor.

2004 - 21 miljoner kronor.

2005 - 20 miljoner kronor.

2006 - 19 miljoner kronor.

Trots detta har antalet studerande ökat, både på grundläggande nivå och på gymnasienivå.

Grundläggande utbildning:

2003 - 575 studerande.

2004 - 734 studerande.

2005 - 870 studerande.

2006 - 900 studerande.

Gymnasial utbildning:

2003 - 1050 studerande.

2004 - 1250 studerande.

2005 - 1300 studerande.

2006 - 1350 studerande.

Hur detta har varit möjligt utan större förändringar i utbildningskvalité? Faktum är dock att vid Skolverkets senaste utvärdering av skolorna i Borlänge 2004 så låg vuxenutbildningen i topp.

Hur länge kan detta fortgå? Någonstans går smärtgränsen. Man kan inte fortsätta att dra ner och samtidigt tro att det inte får några konsekvenser för kvalitén eller tillgången på utbildningsmöjligheter i Borlänge kommun.

Till detta kommer att en allt ökande andel av de studerande vid vuxenutbildningen har ett annat ursprungsland än Sverige.

Vuxenutbildningen har stor betydelse för integrationen. Dessutom har vuxenutbildningen i Borlänge en förhållandevis stor resurs när det gäller kompetens och stöd i frågor som gäller läs- och skrivutveckling.

Detta kommer såväl infödda som invandrare till del. Detta stöd kan vara avgörande för att klara studierna och sedan kunna gå vidare till fortsatta studier, eller till arbetsmarknaden.

Vuxenutbildningen har fungerat tillfredställande under många år, trots att personalen fått känna av neddragningarna. Efter höstens valresultat ser vi tyvärr ingen ljusning.

Var går smärtgränsen? Inför de fortsatta nedskärningarna känner vi oss mer oroade än någonsin tidigare.

Frågan är hur nyvalda politiker ser på vuxenutbildningen, rikspolitiskt och lokalpolitisk.

För tillfället pågår budgetarbete och regeringen aviserar en minskning av statsbidragen till vuxenutbildningen med en tredjedel. För Borlänges del innebär detta en minskning med cirka 3000000 kronor, vilket är en sjättedel av vuxenutbildningens intäkter.

För oss fackliga organisationer, med erfarenhet av stora förändringar, vet vi hur viktigt det är att låta berörda parter vara med och utöva inflytande. Det har i detta fall inte skett.

Man kan också fråga sig om inte en sådan här förändring noga bör utredas och att konsekvensbeskrivningar görs.

I dagsläget planeras den dramatiska nedskärningen att genomföras utan att se till konsekvenserna. Vad detta beror på vet bara utbildningsdepartementet och det vore intressant att höra deras synpunkter.

I departementet finns planer på en genomgående förändring av gymnasiet inom mandatperioden. Ett av skälen att stoppa Gy07-reformen är att regeringen inte anser det bra med två stora förändringar på kort tid. Det är argument vi sympatiserar med.

Dock tycker vi att eventuella förändringar av vuxenutbildningen borde ligga med i den stora förändring av gymnasiet som regeringen planerar (DN 061011). En eventuell förändring av vuxenutbildningen bör ske i fas med ungdomsgymnasiet.

I många år har kommuner jobbat utifrån det livslånga lärandet, som nu ska raseras.

Dessutom anser vi att en blocköverskridande överenskommelse är att föredra för arbetsro och långsiktighet i utbildningsväsendet.

När det gäller siffrorna för Borlänges del, kan man konstatera att det har skett en minskning på intäktssidan. Till detta löneökningar på 2,5 procent per år, samt hyreshöjningar.

För att klara detta har vuxenutbildningen minskat tjänstetillsättningen med 10,5 heltidstjänster. Ytterligare nedskärningar, som regeringen aviserat, skulle få stora konsekvenser.

Om inte riksdagsmajoriteten stoppar nedskärningarna eller om inte kommunen går in, så kommer utbudet att förändras.

Kursutbudet kommer då kraftigt att minska, samtidigt som behovet fortsätter att vara stort.

Lärarorganisationerna söker svar från styrande partier:

Hur ser Borlänges kommunpolitiker och riksdagspolitiker på behovet av vuxenutbildning och det livslånga lärandet?

Hur långt ska man gå när det gäller nedskärningar, innan man insett att man förstört en fungerande organisation?

Hur påverkar detta integrationen av studerande med annat ursprungsland?

BJÖRN ROMBO LÄRARFÖRBUNDET TORBJÖRN LARSSON LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Mer läsning

Annons