Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärare och elever drabbades av sjukdomar

Annons

Den gamla gasverkstomten, vid Tiskens strand hamnar på fjärde plats när länsstyrelsen listar de mest förorenade platserna i länet.

På tomten låg under 1800-talet ett svavelkokeri. Därefter uppfördes ett gasverk som var i drift fram till 1952.

Gasverket revs strax efter nedläggningen. I dag finns inga byggnadslämningar efter verksamheten.

Intill gasverket byggdes Bergslagets husmoderskola 1915. Det blev sedan BB fram till 1950.

Södra skolans norra länga byggdes 1962, delvis på gasverkstomten och ovanpå gamla svavelkokeriets plats. Man flyttade också in i gamla BB.

Där upplevde man under lång tid problem. Flera lärare och elever drabbades av oförklarliga sjukdomar, som cancer, allergi, huvudvärk och ledproblem.

1983 gjordes en utredning som konstaterade allvarliga problem. I gamla BB:s källare fanns mögel och svavelvätelukt.

Trots åtgärder kvarstod problemen och byggnaden dömdes ut som skollokal. Den ersattes med en tillbyggnad på Södra skolan. Efter långvariga klagomål försågs klassrummen i lågstadiedelen med balanserad ventilation.

Problemen kvarstod dock. Efter nya klagomål gjordes 1993 nya utredningar av markföroreningar. Mycket höga halter av bly, arsenik och svavel i marken kunde konstateras.

För att råda bot på problemen lades ett tätskikt över marken under skolan. Det ordnades också med ventilation ovan tak från krypgrunden.

Trots det har lärarkandidater fått allergiska reaktioner när de praktiserat på Södra skolan.

En omfattande markstudie avslutades 2003 som bland annat visade att det finns höga halter av svavel, PAH (en grupp ämnen som bildas vid ofullständig förbränning) och cancerframkallande PAH.

PAH i mark bryts varken ned eller försvinner ut i luften. De finns därför kvar i marken eller grundvattnet om inget görs.

För att människor ska må dåligt av dem krävs direktkontakt, antingen genom inandning eller hudkontakt. Den risken bedöms inte vara så stor eftersom föroreningarna finns en decimeter ned i marken.

Men området måste saneras för att inte människor och miljö ska skadas på sikt.

Företaget som uppförde gasverket kan inte ställas till svars eftersom verksamheten upphörde före den 1 juli 1969 då miljöskyddslagen trädde i kraft.

Det är därför Falu kommun som får se till att marken saneras.

En ansökan har nyligen skickats till Naturvårdsverket om pengar för åtgärderna, som beräknas kosta 25 miljoner kronor. Då ingår kostnad för deponering av det farliga avfallet.

- De förorenade massorna ska schaktas bort och ersättas med rena massor, berättar Karin Kuttainen, handläggare på länsstyrelsens miljöenhet och ansvarig för förorenade områden.

- Men det är inte säkert att kommunen beviljas några pengar. Det är många som söker, säger hon.

  • Gasverkstomten

Området runt sjön Tisken i Falun har en lång historia som industriområde.

Gasverkstomten ligger öster om korsningen mellan Myntgatan och Sturegatan, ungefär där Södra skolan ligger i dag.

1867 uppfördes ett svavelkokeri på platsen. Verksamheten upphörde 1906.

Falu gasverk byggdes 1915-1916. Gasen användes i huvudsak till uppvärmning. Förutom gas tillverkade verket koks och tjära.

Det lades ned 1952 och revs strax efter. I dag utgörs större delen av marken av parkeringsytor.

De kemikalier som förekommer vid gasverkstomter har en bred giftverkan för både människa och miljö.

Spridningen av de flesta aktuella kemikalier går långsamt i marken.

Kemikalier kan tränga upp i byggnader som uppförs på gamla gasverkstomter.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna, miljövårdsenheten.

Mer läsning

Annons