Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur ska vi öka Dalarnas tillväxt?

Annons

Ytterst handlar tillväxt om att vi tillsammans måste producera mer av de varor och tjänster som efterfrågas. En så stor andel som möjligt av befolkningen måste medverka och driftsformer och arbetsmetoder måste ständigt effektiviseras.

Den debatt som politiker, organisationer och andra aktörer fört de senaste årtiondena har inte fokuserat lika mycket på hur vi ska effektivisera befintlig verksamhet och producera större värden. Debatten har mycket handlat om sysselsättning samt de relativt sett få, särskilt i ett län som vårt, forskningsinriktade och snabbväxande tillväxtföretagen.

För att ge perspektiv på det senare tillkom 18 500 nya jobb i drygt 1 100 tillväxtföretag under tioårsperioden 1987-96. Detta ska jämföras med att det årligen tillkommer cirka 300 000 nya jobb i den privata sektorn. Sverige har lågt nyföretagande. En jämförelse med Europa visar att Sverige ligger långt under medel i fråga om nystartade företag som andel av den befintliga företagsstocken. I Sverige är andelen åtta procent jämfört med Finlands tolv procent.

Sverige har endast ett fåtal entreprenörer, få småföretag som växer och blir medelstora samt få innovationer som kommersialiseras i nya företag. För stort intresse riktas ofta mot fåtalet forskningsbaserade högteknikföretag när det i stället är det stora antalet enkla "vardagsinnovationer" som sammantaget skapar mer underlag för tillväxt.

Fyra av fem personer arbetar i tjänstesektorn. Tjänstesektorn har varit och är expansiv men trycket att effektivisera och "tjänsteutveckla" är troligen för lågt. En stor del av den expansiva tjänstesektorn drivs i offentlig regi. 46 procent av företagsledarna i Dalarna är över 50 år. Tillsammans med grannlänen Värmland och Gävleborg har vi det sämsta utgångsläget i Sverige. Vi står inför ett ledar- och generationsväxlingsproblem.

Min bedömning är att det är brist på riskkapital i tidiga skeden av produkt- och företagsutveckling. Inget riskkapitalbolag finns tydligt representerat i Dalarna.

Att arbeta med ständig förbättring är viktigt. Några förslag kopplade till ovan nämnda strukturella problem är: Berörda offentligt finansierade organisationer måste i det dagliga arbetet tydligare agera för och stimulera ökat entreprenörskap och företagande. Exempelvis bör det tillväxtprogram som nu tas fram styras mycket tydligt utifrån denna anda - annars är det inget tillväxtprogram.

Samordning och samarbete måste öka. Förslagsvis kan det arbete med nyföretagande och innovatörer som sker lokalt och regionalt byggas ihop till ett slagkraftigt länsövergripande samarbete, effektivare och starkare än det arbete som sker i dag.

Det finns många organisationer som uppträder som "företagens vänner" och som knackar på företagarens dörr. Det är inte fler "vänner" som behövs utan i stället en samordning/sanering i den befintliga stocken.

Ett tillväxtbefrämjande arbete bör understödja strukturförändringar och rationaliseringar. Konkurrensutsättning genom konsekvent upphandling och avknoppning är viktiga instrument för att öka effektivitet och produktutveckling inom tjänstesektorn.

En annan aspekt är att hitta former för, och stimulera entreprenörsanda inom, befintliga organisationer.

Det finns möjlighet att använda medel från EU:s strukturfonder till insatser i riskkapitalfonder. Denna möjlighet borde bättre penetreras i vårt län.

För balansens skull bör nämnas att arbetet med att utveckla Dalarna inte enbart handlar om entreprenörskap och företagande. Det finns andra områden som också är synnerligen viktiga.

En fortsatt satsning på kommunikationer, med bland annat regionförstoring och snabbare transporter som mål, känns liksom arbetskraftsförsörjningen och Högskolan Dalarna mot universitetsstatus som andra självskrivna områden.

Men för att lyckas med de sist nämnda områdena behöver vi bland annat duktiga entreprenörer.

Min slutsats är att hur vi än vrider och vänder - och detta gäller både inom näringslivet och offentlig sektor - så ser jag (stimulans av) entreprenörskap och samverkan som hörnstenar, både på kort och lång sikt, i vårt fortsatta arbete att utveckla Dalarna.

HANS ASTORIN

Mer läsning

Annons