Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förskolan lika viktig som grundskolan

Annons

Förskolan styrs från 1 januari 1998 av en läroplan som förkortas Lpfö-98. Den anger de grundläggande värden som verksamheten ska vila på. Dessa värden är framför allt demokrati, solidaritet, jämställdhet, varje människas egenvärde, människolivets okränkbarhet samt individens frihet och integritet.

Förskolans uppgift är bland annat att grundlägga och förankra dessa värden hos barnen genom att bedriva pedagogisk verksamhet där omsorg om barnen, fostran och lärande bildar en enhet.

Leken är viktig och nödvändig för barns utveckling och lärande. Det är genom leken barnen skaffar sig ett redskap för sitt sökande efter kunskap. Genom leken utvecklar barnen sin förmåga att samarbeta, att kommunicera, sin initiativförmåga, sin kreativa förmåga, sitt tänkande och sin förmåga att lösa problem. Personalens uppgift är att ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära sig samt att stärka barns tillit till den egna förmågan.

De mål och riktlinjer förskolan ska arbeta efter att varje barn utvecklar är:

p Normer och värderingar. Förmåga att ta ställning till olika etiska dilemman, förståelse för alla människors lika värde samt respekt för allt levande.

p Utveckling och lärande. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin identitet, rörelseförmåga och skapande förmåga till att utveckla tal- och skriftspråk samt förståelse för matematik och naturvetenskap.

p Barns inflytande. Det handlar om att de ska kunna ta ansvar för sina handlingar och att samarbeta. De ska ges möjligheter och stöd att uttrycka sina åsikter för att kunna påverka sin situation.

p Närhetsprincipen. Här skapas möjlighet till kontakt för både föräldrar och barn då man möter barn och vuxna på förskolan i daglig kontakt. Barn med utländsk bakgrund har en fördel av att gå i förskola. Den blir då en mötesplats för barn och vuxna från många skiftande kulturer.

Föreningar har startats med syftet att kritisera barns vistelse på förskolor och att dessa skulle stressa sönder våra barn. För att bemöta detta anser jag att var och en måste gå till sig själv som förälder och även fundera över hur livet i övrigt ser ut för barnen. Barn som har väldigt många aktiviteter samtidigt på gång utöver sin vistelse på förskolan eller skolan blir stressade.

Politiker som inte förstår hur viktigt det är att ekonomiskt stödja förskolor så att barngrupperna inte blir för stora och att personaltätheten är relevant.

Jag tycker således att alla föräldrar bör få kunskap om förskolans verksamhet och vikten av förskolans pedagogiska verksamhet. Enligt en långtidsundersökning gjord av professor emeritus Bengt-Erik Andersson påvisar han att 70 procent av dem som börjar på förskola före ett års ålder har en mycket positiv utveckling när det gäller skolbetyg, anpassning och social kompetens. Bara 38 procent av de barn som varit hemma som små barn har haft motsvarande framgångar. Professor Andersson har följt en grupp barn från deras första levnadsår upp till 25 års ålder.

Avslutningsvis vill jag poängtera att det råder politisk enighet kring att förskolan är lika viktig som grundskolan.

INGRID STENVALL

Ingrid Stenvall är ordförande för Lärarförbundet i Falun.

Mer läsning

Annons