Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För få - och för många

Annons

Öhrlings konstaterar inledningsvis att kostnadsnivån i det särskilda boendet i Orsa ligger över riksgenomsnittet, men i nivå med övriga Siljanskommuner.

Rapporten säger också att bemanningen i det särskilda boendet inte stämmer med socialnämndens principer för budgetering. Enligt principerna ska "de ekonomiska medlen användas på ett sådant sätt att de brukare som har det största behovet också får de mesta resurserna och det största stödet".

Granskningen slår fast att budgeten inte är anpassad till vårdtyngden på de olika enheterna, utan görs utifrån tidigare års budgetar. Det resulterar i att antalet årsarbetare i princip är oförändrat varje år.

Personalbudgeten görs utifrån faktiska kostnader när det gäller löner och olika pålägg. När det gäller budgeten för semester och sjukfrånvaro upplevs den inte vara i nivå med faktiska kostnaderna. Det medför att enhetscheferna redan i början av ett nytt år upplever att budgeten inte stämmer. Det innebär i sin tur att budgeten inte blir det styrinstrument den är avsedd att vara.

Öhrlings konstaterar att budgeten måste vara flexibel för att kunna fördela resurser med hänsyn till hur vårdtyngden föränd-ras. För 2005 finns en ofördelad budget på nämndnivå, vilket i rapporten anses vara bra för helheten.

Bemanningen mellan Lillåhem och Orsagården anser granskarna vara större än vad som kan motiveras av vårdtyngd och andra förhållanden som påverkar arbetet. Skillnaden är störst på kvällarna då Orsagårdens bemanning per boende i snitt är nästan dubbelt så hög som på Lillåhem. Orsagården har dessutom folk utifrån som sköter den städning som ingår i jobbet på Lillåhem. Skillnaden i antalet och andelen dementa motiverar inte heller så stora skillnader i bemanningen som finns i dag.

Öhrlings anser att skillnaden beror på att Orsagården organiserat och schemalagt verksamheten i obefogat små enheter. Vidare anser de att Lillåhem bör tillföras personal motsvarande en tjänst för att ha rimliga förutsättningar att skapa god kvalitet och en rimlig arbetsmiljö.

Det mest uppseendeväckande konstaterandet är att Orsagården enligt rapporten, ska kunna reducera bemanningen med 8 - 9 tjänster om de arbetar med schemaläggning och vardagssamverkan på gruppnivå.

I rapporten föreslår Öhrlings att socialnämnden tar initiativ till en genomgång av samtliga enheter mot bakgrund av genomförda mätningar och bemanningsberäkningar. Öhrlings föreslår också en genomgång av hur kontinuerliga vårdtyngds- och bemanningsmätningar ska genomföras samt en genomgång av budgetering och uppföljning av personalkostnader.

Kommunens revisorer vill ha svar på socialnämndens granskning senast den 15 augusti.

Kommunalrådet Ann Beskow berättar att kommunstyrelsens arbetsutskott fick redovisning av granskningen som facket och socialnämnden.

- Det är en ny rapport och vi måste se den i sitt sammanhang, där Öhrlings uppmanar socialnämnden att göra en fortsatt kartläggning av verksamheten. Därmed inte sagt att Orsagården ska minskas med 8-9 tjänster som det sägs i rapporten.

- För mig personligen är rapporten intressant på så sätt att Öhrlings gått in med "nya ögon" och tittat på verksamheten. Utan att dra några förhastade slutsatser, ger rapporten besked om att det kan finnas anledning för oss att jobba med både organisation och bemanning. Därmed inte sagt att vi behöver göra precis som Öhrlings föreslår, men att det i deras förslag finns verktyg för att följa verksamheten, säger Ann Beskow.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons