Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför betalades skadestånd

Annons

Enligt Jämställdhetslagens § 22 a ska: "En arbetsgivare, som får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier av en annan arbetstagare, ska utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier."

Enligt lagen är det två uppgifter som åläggs arbetsgivaren att utreda och vidta åtgärder.

Utredningsfasen: Vi fick kännedom om frågan i april 2006 genom kvinnans fackliga organisation. Vi startade omgående en utredning. Denna gjordes utanför kommunen av kompetenta utredare. Förfarandet var också godkänt av kvinnans fackliga organisation (Lärarförbundet). Utredningsfasen avslutades i månadsskiftet juni-juli i år. Utredningar av detta slag är sekretessbelagda enligt sekretesslagens 7 kap 11 §.

Utredningen kan ändå sammanfattas med att uppgift står mot uppgift.

Åtgärdsfasen: Åtgärdsfasen inleddes i augusti och förhandlingarna på lokal nivå ledde inte till någon överenskommelse utan frågan överlämnades i enlighet med förhandlingsordningen till Sveriges kommuner och landsting (SKL). I oenigheten lokalt låg bland annat insikten att frågan inte ska avgöras av lokalt utan av en part utanför kommunen.

Lars-Eric Hammarqvist meddelade samtidigt att han ville lämna sin anställning som chef (50 %) för Borlänge skolområde.

Uppgörelse träffades och Lars-Eric Hammarqvist skulle i fortsättningen arbeta som produktionssamordnare (50 %) och utredare/utvecklare (50 %).

I oktober träffades en preliminär uppgörelse mellan SKL och Lärarförbundet, som kvinnan inte godtog och som kommunen i senare ej heller accepterade.

I början av november accepterade kvinnan en ny anställning inom en annan förvaltning med bibehållna anställningsförmåner och kunde återgå i arbete.

Lars-Eric Hammarqvist frånträder i slutet av november även sitt förordnande som produktionssamordnare (50 %) och arbetar nu som utredare/utvecklare på heltid med bibehållna anställningsförmåner.

Sammanfattning: Vi har således följt lagstiftningen till alla delar; vi har utrett frågan och vi har vidtagit åtgärder. Såväl Lärarförbundet som SKL har uttryckt sin tillfredsställelse med vår handläggning av ärendet.

Dilemmat är naturligtvis att skuldfrågan inte är avgjord. Endast ett domstolsförfarande kan avgöra skuldfrågan. Såväl kvinnan som Lars-Eric Hammarqvist har haft alla möjligheter att göra en polisanmälan för att få frågan prövad vid en civil process.

En annan möjlighet till domstolsprövning hade varit en arbetsrättslig process vid Arbetsdomstolen. En möjlighet som Lärarförbundet förfogar över. Borlänge kommun äger inte någon av möjligheterna.

Vi har inte i något avseende lagt på något lock. Frågan har hanterats av från kommunledningen fristående parter just med hänsyn till, det som ni påstår, att vi på något sätt skulle misstänkliggöras för att hålla Lars- Eric Hammarqvist bakom ryggen.

Det stod så småningom klart att skuldfrågan aldrig skulle komma att avgöras av vare sig tingsrätten eller arbetsdomstolen. Vi kan därmed inte få skuldfrågan avgjord eller avgöra den själva. Borlänge kommun rekommenderades då av SKL att försöka uppnå en förlikning med Lärarförbundet i tvistefrågan.

Förlikningen kostade kommunen 50000 kronor. Vi kan inte kräva Lars-Eric Hammarqvist på pengarna eftersom skuldfrågan inte är avgjord samt att tvisten varit en arbetsrättslig tvist mellan Borlänge kommun, som arbetsgivare och Lärarförbundet.

Borlänge kommun kommer aldrig att acceptera sexuella eller andra trakasserier. Vi har uppfyllt kraven på handläggning och åtgärder enligt jämställdhetslagen och kommit till vägs ände, så länge inte en domstolsprövning initierats.

NILS PERSSON KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE LARS IVARSSON KOMMUNDIREKTÖR

Mer läsning

Annons