Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags för det ideella lyftet

Annons

Vi måste forma ett samhälle som tacksamt tar emot och stöttar frivilliga initiativ. Det kan handla om ekonomi och företagande, men också om välfärd, social omsorg och människors kulturella behov; alltsammans det som brukar inrymmas i begreppet social ekonomi.

Den sociala ekonomin skapar bättre förutsättningar för människorna att själva ha makten över sina liv, stärka och förbättra välfärden och bidra till en än mer utvecklad medborgardemokrati.

Det är inte några komplicerade åtgärder som krävs, utan mer av sammanhängande satsningar för att på nytt få folkrörelse-Sverige på fötter. Vi har format förslagen i tio punkter.

n Sunda och rättvisa spelregler.

Ett exempel: Idrottsrörelsen har möjlighet att avlöna domare, hjälptränare och idrottsledare med upp till ett halvt basbelopp utan att betala arbetsgivaravgifter och avgifter/särskild löneskatt. Det är en viktig insats från statsmakternas sida för att visa på värdet man ser på dessa personers insatser för sina föreningar. Reglerna för idrotten bör därför omfatta alla allmännyttiga organisationer.

n Målmedveten utbildningspolitik.

En grön tråd bör gå genom hela utbildningssystemet för att främja entreprenörskap och vilja att ta ansvar.

n Statens bidrag.

Statens bidrag till föreningslivet bör vara generöst och med rimliga villkor. För att ge långsiktighet krävs mer av generella bidrag och mindre av projektstöd och uppdrag.

n Anpassad upphandling.

Många aktörer inom den sociala ekonomin är små med begränsade resurser. Detta ställer ofta till problem i samband med att lokala upphandlingar genomförs. Genom att möjliggöra för kommuner och landsting att dela upp större upphandlingar i mindre delar kan förutsättningarna förbättras.

n Stopp för moms på ideell verksamhet.

Många ideella föreningar riskerar att få allvarligt försämrad ekonomi om verksamheten beläggs med moms vilket nyligen föreslogs av en statlig utredning. I praktiken blir det en moms på ideellt engagemang och arbete.

n Avdragsrätt för gåvor.

I de flesta länder finns möjlighet för enskilda och företag att göra avdrag för gåvor till ideella organisationer. Det bör införas också i Sverige.

n Forskningssatsning.

Forskningen och därmed statistik kring den ideella sektorn och sociala ekonomin är eftersatt. Utan relevant statistik är det svårt att beskriva den sociala ekonomins värden. Officiell statistik bör därför utvecklas.

n Stärk den sociala ekonomins utveckling.

Staten ger för närvarande statsbidrag till landets kooperativa utvecklingscentra eller motsvarande organisationer. Bidraget är dock villkorat med att motsvarande belopp ska tillföras från regionala och lokala aktörer. Det är viktigt att bidraget finns kvar men reglerna om motfinansiering bör ses över.

n Samlad nationell folkrörelsepolitik.

Det behövs en nationell politik för ett bättre samspel mellan statliga och exempelvis kommunala insatser.

n Släpp in folkrörelser och social ekonomi i den regionala utvecklingen.

Tillväxtprogrammen och EU:s strukturfonder är viktiga för den regionala utvecklingen. Den sociala ekonomin har varit betydelsefull och bör också i framtiden ges goda förutsättningar för att vara med i utformning och genomförandet av programmen och insatserna inom strukturfondernas ram.

Vi har med egna ögon sett genom vårt eget engagemang i bygdegårdsrörelsen, kyrkan, ekonomiska föreningar och andra föreningssammanhang vad folkrörelse-Sverige kan åstadkomma. Det är därför som vi föreslår en satsning på det Ideella lyftet

KENNETH JOHANSSON

MARGARETA ANDERSSON

Dagens båda debattörer är centerpartistiska riksdagsledamöter och Kenneth Johansson från Aspeboda representerar Dalarna.

Mer läsning

Annons