Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Checklistan

Annons

Organisation
1. Är bemanningen tillräcklig?

JA o NEJ o

2. Finns det tillräckligt antal chefer för att verksamheten ska fungera?

JA o NEJ o

3. Fungerar uppgiftsfördelning och ledning av arbetet? JA o NEJ o

4. Finns det tillräckligt med befogenheter och resurser för det ansvar man har? JA o NEJ o

5. Finns det tillräcklig kunskap om verksamheten och dess målsättning?

JA o NEJ o

6. Finns det tillräckliga forum för information och kommunikation? JA o NEJ o

6 ja = 100 procent

Summa poäng:____

Procent av maximal poäng:____

Personalpolicy

1. Är sjukfrånvaron för hög?

JA o NEJ o

2. Är personalomsättningen för hög?

JA o NEJ o

3. Hanteras ohälsa/stressreaktioner på arbetsplatsen? JA o NEJ o

4. Har cheferna tillräckliga kunskaper för att hantera personalproblem?

JA o NEJ o

5. Bemöts kvinnor och män lika vad gäller arbetsförhållanden? JA o NEJ o

6. Arbetar man med rehabilitering av sjukskrivna (det vill säga de som är sjukskrivna mer än 30 dagar)?

JA o NEJ o

6 ja = 100 procent

Summa poäng:____

Procent av maximal poäng:____

Arbetsmiljö

1. Är målen för arbetsmiljöarbetet kända? JA o NEJ o

2. Finns det fungerande rutiner för arbetsmiljöarbetet? JA o NEJ o

3. Är det tydligt vem som ska utföra vilka arbetsmiljöuppgifter? JA o NEJ o

4. Har kartläggning av risker i den fysiska/psykiska arbetsmiljön genomförts? JA o NEJ o

5. Utreds skador och tillbud?

JA o NEJ o

6. Finns det rutiner för första hjälpen och krisstöd? JA o NEJ o

7. Upprättas handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet? JA o NEJ o

8. Görs årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

JA o NEJ o

8 ja = 100 procent

Summa poäng:____

Procent av maximal poäng:____

Riskkällor

1. Sker arbetet under tidspress på grund av hög arbetsbelastning? JA o NEJ o

2. Har arbetsmängden ökat under de senaste åren? JA o NEJ o

3. Finns det fysiskt påfrestande arbete? JA o NEJ o

4. Finns det psykiskt påfrestande arbete? JA o NEJ o

5. Förekommer ensidigt upprepat arbete? JA o NEJ o

6. Förekommer extra betungande arbete på grund av andras sjukfrånvaro? JA o NEJ o

7. Förekommer extra arbete på grund av hög personalomsättning? JA o NEJ o

8. Förekommer betungande skiftarbete? JA o NEJ o

9. Förekommer hot och våldsrisker på arbetsplatsen? JA o NEJ o

10. Är arbetsplatsen i farozonen för nedläggning? JA o NEJ o

11. Förekommer ofta bråk och konflikter i arbetsgruppen? JA o NEJ o

12. Förekommer konflikter med överordnade? JA o NEJ o

13. Förekommer nedlåtande behandling från arbetsledare? JA o NEJ o

14. Är man ofta tvungen att arbeta övertid? JA o NEJ o

15. Är ansvaret för dyrbar utrustning, maskiner eller dylikt betungande?

JA o NEJ o

16. Finns det oro för negativ förändring i arbetet? JA o NEJ o

17. Finns det någon som är isolerad?

JA o NEJ o

18. Förekommer att någon är utsatt för risk i samband med ensamarbete? JA o NEJ o

18 ja = 100 procent

Summa poäng:____

Procent av maximal poäng:____

Motvikt mot stress

1. Finns det möjligheter att påverka den egna arbetssituationen? JA o NEJ o

2. Finns det tillgång till stöd eller handledning från chefen? JA o NEJ o

3. Finns det tillräckligt med utvecklings- och fortbildningsmöjligheter?

JA o NEJ o

4. Finns det rättvisa belöningssystem för goda prestationer? JA o NEJ o

5. Kan man få hjälp av arbetskamrater vid problem i arbetet? JA o NEJ o

6. Finns det fungerande samarbetsformer i arbetsgruppen? JA o NEJ o

7. Delar ledningen och personal gemensamma värderingar om vad som är viktigt i arbetet? JA o NEJ o

7 ja = 100 procent

Summa poäng:____

Procent av maximal poäng:____

Mer läsning

Annons