Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg dubbelspår mellan Borlänge och Falun nu!

Annons

Tillväxt, välfärd och framtida jobb i Mittdalarnas fem kommuner bygger på framgångsrika företag. För det är vårt näringsliv beroende av rationella transportlösningar.

Vi måste ha väl fungerande kommunikationer som smidigt knyter oss samman med andra regioner, minskar restiderna och underlättar arbetspendling samt binder ihop Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter i MittDalarna.

Enligt Banverkets bedömning råder det tidvis kapacitetsbrist på hela Bergslagsbanan. Speciellt problematiskt är det på sträckan Gävle-Borlänge och i synnerhet Falun-Borlänge. Där är det så illa att alla önskemål om att köra tåg inte kunnat tillgodoses.

Sträckan Falun-Borlänge är sannolikt det mest trafikerade enkelspåret i hela landet.

Under mer än 10 år har kommunerna i Mittdalarna argumenterat för dubbelspår mellan Falun och Borlänge. Skälen är uppenbara. Sträckan har fortfarande kapacitetsbrist.

Tågtrafiken mellan orterna har ökat kraftigt genom målmedvetna satsningar av Tåg i Bergslagen. Det är bra, men restiderna är för långa. I takt med växande arbetspendling i Mittdalarna måste täta och snabba tågförbindelser finnas.

Stigande export av stål och skogsindustriprodukter bidrog under 2004 till ökade godstransporter på järnväg med 500 miljoner tonkilometer. Ökningen kommer att fortsätta om näringslivets krav på kostnadseffektiva transportlösningar tillgodoses. Flexibilitet, ökad punktlighet, hög säkerhet och minskade ledtider kommer att vara avgörande för järnvägstrafikens utveckling.

Prognosen för 2010 visar att kapaciteten mellan Falun och Borlänge då nyttjas till 100 procent. Driftstörningar och allvarliga förseningar blir följden. För att få pålitlig tågtrafik eftersträvar Banverket ett kapacitetsutnyttjande på 60 procent.

Dubbelspår mellan Falun och Borlänge handlar om säkerhet och mångfaldigad kapacitet. Restiden mellan de båda orterna kan sänkas till mindre än tio minuter. Det är en angelägen åtgärd i vår strävan att få ner restiden mellan våra fem kommuner och Stockholm till cirka en och en halv timma.

Dubbelspår ger minskad risk för förseningar. Tidtabellen kan göras tätare och anpassas efter kundernas krav.

Vi är övertygade om att dubbelspår också har positiva effekter som inte går att mäta i pengar. Mer spårtrafik förbättrar miljön för alla. Kort restid ger större möjlighet till arbetspendling. När restiden kortas kan andra värden än närheten till jobbet styra val av bostadsort. Samtidigt kan fler arbetsplatser nås på ett smidigt och säkert sätt.

Högskolan Dalarna gynnas av bättre resmöjligheter. När järnvägen inte går genom Ornäs minskar buller och vibrationsstörningar. Samtidigt friläggs attraktiva områden för rekreation, friluftsliv och boende.

En ny järnväg, med från början dubbelspår hela sträckan, har så uppenbara fördelar att det inte är försvarbart att dela investeringen i flera etapper av vilka den sista sannolikt ligger bortom 2015.

Den totala investeringen blir inte lägre genom att den dras ut i tiden, snarare tvärtom. Därför menar vi att hela investeringen ska genomföras i ett sammanhang. Kostnadsökningen kommer efter bara några år att visa sig vara en väl avvägd framtidsinvestering.

Vi kräver att dubbelspåret mellan Falun och Borlänge omgående lyfts in i nu gällande planeringsram och påbörjas snarast, helst redan 2007/08.

Storprojekt får inte gå före angelägna kundorienterade investeringar i befintlig järnväg.

Styrelsen Utvecklingsbolaget

MittDalarna AB

Peter Hultqvist, Jonny Gahnshag,

Anders Ahlgren,

Roger Stål, Sven Gunnar Håkansson,

Ulla Olsson

Mikael Rosén, Bo Lindevall,

Bengt Andersson

Abbe Ronsten, Olle Rigborn

Mer läsning

Annons