Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brukad skog bevarar jobb och biologisk mångfald

Annons

Dagens naturvårdspolitik är i huvudsak anpassad för de svenska skogsbolagen. Där beslutar ett fåtal personer på varje företag hur skogen, i snitt två miljoner hektar per företag, ska skötas.

Politiken passar sämre för familjeskogsbruket med många enskilda ägare som sköter cirka 50 hektar skog utifrån sina mål och sina erfarenheter.

Storskogsbruket har historiskt bedrivits intensivare och mer likriktat än familjeskogsbruket. Detta har bland annat medfört att naturvärdena i dag generellt är högre och fler på familjeskogsbrukets fastigheter. Ändå avsätter en stor del av familjeskogsbruket frivilligt, genom certifiering, minst fem procent av sina fastig-heter i form av naturvårdsbestånd.

I ekonomisk storleksordning är det en satsning på naturvård som få andra privatpersoner att tänka sig att göra.

Ofta går det flera år mellan olika skötselåtgärder och skogen står där till synes oförändrad. Men skogsskötseln har mycket stor betydelse.

De senaste 70 åren har målmedveten skogsskötsel ökat virkesförrådet i Sverige med 75 procent till dagens tre miljarder skogskubikmeter, enligt Skogsstyrelsen. Deras analys visar också att om skogen sett likadan ut i dag som den gjorde 1980 hade lönsamheten i dagens avverkningar varit 20 procent lägre.

Mellanskog eftersträvar ett skogsbruk som kombinerar en hög skogstillväxt med god naturvårdshänsyn. En nyligen framtagen rapport från Skogforsk visar att ett aktivare familjeskogsbruk på lång sikt skulle kunna öka avverkningarna med sju miljoner skogskubikmeter per år. Den volymen kan försörja två massabruk och 15 normalstora sågverk vilket ger både arbetstillfällen och exportintäkter.

Det finns stora arealer skog med ett akut behov av röjning och gallring. Görs inte detta kommer mängden tillgänglig råvara för sågverken att minska och lönsamheten för familjeskogsbruket att sjunka samtidigt som risken för skador i skogen snabbt ökar.

Fokuseringen på naturvård under det senaste decenniet har gjort att skogsskötselfrågorna hamnat i skymundan. Efterfrågan på skogsråvara ökar, det är miljövänligt och passar i kretsloppet. Med minskade möjligheter att importera virke innebär det att behovet av god skogsskötsel i Sverige är större än på mycket länge.

Historiskt sett har skogsvårdsstyrelserna i huvudsak ägnat sig åt föryngrings- och skötselfrågor medan länsstyrelserna har arbetat med bevarandefrågor genom skydd av stora områden. Båda dessa myndigheter har varit till stor hjälp när det gäller att öka intresset för naturvårdsfrågorna och med att identifiera naturvårdsobjekt i den familjeägda skogen.

Mellanskog kommer att fortsätta med att arbeta för ett aktivt och lönsamt familjeskogsbruk, en livskraftig skogsindustri och i förlängningen en levande landsbygd.

För att lyckas med detta krävs att fler aktörer på virkesmarknaden samt både läns- och skogsvårdsstyrelser samverkar för att tillvarata skogens tillväxtmöjligheter.

Det är hög tid att anpassa arbetet med naturvård efter ägarstrukturen och sätta fokus på den del av skogsmark som ska brukas.

DAN GLÖDE

Mer läsning

Annons