Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister vid Strömsgården

Annons

Länsstyrelsens sociala enhet har, efter tillsyn vid Strömsgårdens särskilda boende för demenssjuka i Mora, i en skriftlig rapport uppmärksammat vissa brister som ska åtgärdas och områden som bör utvecklas för att säkerställa en god kvalitet.

Socialnämnden i Mora ska lämna svar till länsstyrelsen senast den 9 maj i år. Länsstyrelsen vill bland annat veta socialnämndens motiv till att äldre flyttas när vård- och omsorgsbehov föränd-ras och vem som bestämmer när någon uppnått de kriterier som anges som skäl till att flytta personen till ett annat boende.

Länsstyrelsen kartlade hösten 2004 länets särskilda boenden och besökte Strömsgården den 12 oktober.

Det övergripande målet är att de boende ska få en så bra dag som möjligt. Enhetschefen på Strömsgården anser att målet uppnås till 99 procent och personalen har uppgett att det bästa med Strömsgården är att det är små enheter, att det finns tid för de boende och att alla känner varandra.

Länsstyrelsens bedömning är att det finns mål för Strömsgårdens verksamhet, men att personalen inte är delaktig i uppföljning och utvärdering av dessa mål.

Det är viktigt att de som flyttar in på Strömsgården är demensutredda. Det är de också, enligt uppgift, vilket länsstyrelsen tycker är positivt.

Kvarboendeprincipen tillämpas däremot inte på Strömsgården. De med lindrig demens erbjuds att bo i ett så kallat "riktat" boende och de som inte längre bedöms kunna tillgodogöra sig gruppboendet får flytta till ett annat särskilt boende.

Länsstyrelsen ifrågasätter om det står i överensstämmelse med gällande lagstiftning att inrätta verksamheten så att äldre flyttas när vård- och omsorgsbehov förändras.

- Principen bör istället vara att i takt med förändrade behov av insatser, möta dessa med en flexibel organisation och personalinsats. Länsstyrelsen vill poängtera att enskilda alltid har rätt till en individuell bedömning, utan att jämföras med andra personers behov och tillgängliga resurser.

Däremot gör länsstyrelsen tummen upp för Strömsgårdens små boendegrupper och den hemlika boendemiljön "med hög tillgänglighet och möjlighet till utevistelse i direkt anslutning till boendet".

På Strömsgården arbetar 22 undersköterskor, vilket motsvarar 17,06 årsarbetare. Enhetschefen är arbetsledare för totalt 67 anställda, exklusive vikarier.

Länsstyrelsens bedömning är att personalen har grundläggande kompetens i omvårdnad och demenssjukdomar, men saknar kontinuerlig fortbildning inom området. Behov av kompetensutveckling samt stöd och handledning i svåra omvårdnadssituationer bör uppmärksammas och tillgodoses, heter det i rapporten.

Länsstyrelsen anser att personalen på Strömsgården tar ett stort ansvar för den dagliga vården och omsorgen. Styrelsen har också uppmärksammat att enhetschefen på Strömsgården, vid tillsynstillfället, var arbetsledare för 67 anställda, "vilket torde innebära att personalens tillgång till kontinuerligt stöd från arbetsledare är begränsat".

Det är socialnämnden som fattar beslut om särskilt boende. Enligt enhetschefen beror detta på de besparingskrav som förvaltningen lever med och att tillgången till platser i särskilt boende har minskat påtagligt. Hittills har alla beslut om särskilt boende verkställts inom tre månader, men enligt enhetschefen har det blivit svårare att klara detta.

Länsstyrelsen ser allvarligt på den oro som enhetschefen uttrycker när det gäller verkställighet av beslut om särskilt boende.

- Beslut om bistånd ska verkställas omedelbart. När det gäller särskilt boende kan den av JO, justitieombudsmannen, angivna tremånadersperioden vara vägledande.

Socialnämnden kommer att lämna sin syn på länsstyrelsens olika påpekanden i samband med nästa sammanträde.

BERIT OLARS

Mer läsning

Annons