Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

4 400 skiften blev 441

Annons

Förrättningen, som inleddes 1997, berör 650 markägare och totalt 3 300 hektar, varav 300 hektar jordbruksmark.

Genom omarronderingen har medelarealen per fastighet ökat från 5,5 till 13,8 hektar. Skiftenas medelareal har ökat från 0,8 till 8,4 hektar.

Under fredagens sammanträde i Lindberghallen meddelade förrättningslantmätare Per-Fredrik Tottie fastighetsbildningsbeslut, ersättningsbeslut och tillträdesbeslut.

Deltagarna fick också information om att varje fastighet får en skogsbruksplan, en skoglig beskrivning av fastigheten med åtgärdsförslag där hänsyn tas både till virkesproduktion och till skogens miljövärden.

I samband med förrättningens datainsamling för värdering gjordes också en inventering av natur- och kulturmiljövärden.

- Utgångspunkten var att finna områden med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper, samt att analysera bristerna jämfört med ett naturligt skogslandskap. Exempel på brister som prioriterats är områden med död ved, äldre lövskogar med död ved, opåverkade bördiga sumpskogar samt gammal tallskog.

Ett problem är att de områden som är värda att bevara varierar i storlek och ligger ojämnt fördelade, förklarar Per-Fredrik Tottie.

För att tillvarata naturvärden har Bäsna by av sin samfällda mark avsatt ett skifte om 27 hektar. Gagnefs kommun har förvärvat tre områden, samtliga belägna i Bäsna, om sammanlagt 26 hektar. I Lennheden har Borlänge kommun förvärvat fyra områden om sammanlagt 29 hektar. Dessutom har det för några markägare i Sifferbo lagts ut en mindre samfällighet för naturvårdsändamål. Den ligger i nedre delen av Ängansdalen.

Slutligen har naturvårdsverket genom länsstyrelsen framfört önskemål om att ett 100 hektar stort naturreservat ska bildas kring Sifferboberget i Sifferbo och Skarsberget i Gimsbärke.

De nya skiftena stakades ut under 2001 och våren 2002. Om fastighetsbildnings- och tillträdesbeslutet inte överklagas kan fastighetsägarna tillträda sina nya innehav i slutet av november i år.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons